فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، مقاومت معادل (اتصال کوتاه) توزیع جریان در مدار

  • مدرس : پیمان طلوعی
  •  
  • نام دوره : فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) پیمان طلوعی
  •  
توضیح این جلسه

فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سوم)، مقاومت معادل (اتصال کوتاه) توزیع جریان در مدار

با جلسۀ دیگری از الکتریسیتۀ جاری در خدمت شما هستیم، تاکید ما در این جلسه نحوۀ توزیع جریان در مدار و همچنین اتصال کوتاه در محاسبۀ مقاومت معادل ها می باشد.

جلسات دیگر