فیلم جلسه 15 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت سوم)، واکنش های شیمیایی و گرماشیمی

  • مدرس : مهدی صنیعی طهرانی
  •  
  • نام دوره : شیمی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی
  •  
توضیح این جلسه

تو این جلسه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا واکنش های شیمیایی با اینکه واکنش دهنده و فرآورده شون در یک دما هستند، باز هم تبادل انرژی توشون صورت میگیره یا خیر و اگر این تبادل انرژی رو دارند و اگر گرما به سامانه میدن یا گرما از سامانه میگیرند، علت چی هست.

جلسات دیگر

جزوات این درس