فیلم جلسه 16 - فصل دوم: در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، آنتالپی

  • مدرس : مهدی صنیعی طهرانی
  •  
  • نام دوره : شیمی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی طهرانی
  •  
توضیح این جلسه

بعضی از دوستان از ما خواستن که خودآزمایی ها و با هم بیاندیشیم های کتاب رو حل کنیم و من بهشون قول دادم که از این به بعد وقتی به محبث میرسیم، حتما این کارو انجام بدیم. امروز با هم بیاندیشیم صفحۀ 63 و خود را بیازمایید صفحۀ 64 رو حل می کنیم و راجع به آنتالپی هم میخوایم صحبت کنیم و ΔΗ رو بهتون معرفی کنم.

جلسات دیگر

جزوات این درس