فیلم جلسه 39 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت ششم)، غلظت مولی(مولار) (قسمت اول)

  • مدرس : حامد پویان نظر
  •  
  • نام دوره : شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر
  •  
توضیح این جلسه

امروز مبحثی که در خدمت شما خواهیم بود بحث بسیار مهمی از به اسم غلظت مولی این مبحث بسیار نکته خیز و مهم هست چه از این جهت که امسال با اون بسیار سر و کار خواهید داشت و چه در سال های آتی یکی از مباحثی هستش کهبسیار مهم می باشد 

جلسات دیگر