فیلم جلسه 18 - گروه اسمی (قسمت اول)، وابسته های پیشین
توضیح این جلسه

این جلسه میریم سراغ گروه اسمی، وابسته های پیشین گروه اسمی و اینکه چرا اصلا به اینا میگن صفت و چه طوری میتونیم این ها رو به راحتی از واژهای مشابه خودشون رو صفت جا بزنند تفکیک کنیم با من همراه باشید 

جلسات دیگر

جزوات این درس