فیلم جلسه 19 - گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته های صفت و ضمیر
توضیح این جلسه

گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته های صفت و ضمیر

جلسات دیگر

جزوات این درس