فیلم جلسه 20 - گروه اسمی (قسمت سوم)، ترکیب های وصفی و اضافی
توضیح این جلسه

گروه اسمی رو امروز به پایان میبریم با حساب این که خودتون هم دارید زحمت می کشید و تست می زنید و می خونید من امروز تعداد زیادی تمرین خاص براتون حل می کنم تمرین هایی که هم توشون پیدا کردن نوع ترکیب های وصفی و اضافی شمار ترکیب های وصفی و اضافی این که فرقشون با تعداد صفت مضافٌ الیه چیه؟ و همچنین وابسته وابسته و پیدا کردن نوع اون ها و شمارش اون ها همه این ها رو می خوایم با هم کار بکنیم

جلسات دیگر

جزوات این درس