فیلم جلسه 19 - انتگرال (قسمت اول)
توضیح این جلسه

بچه ها  می خوایم شروع کنیم نکته و تست انتگرال رو تو این قسمت فرومل های انتگرال و مثال های سراسری چند سال گذشته رو براتون حل میکنیم