درباره فایل

جزوۀ فصل چهارم هندسه تحلیلی: ماتریس و خواص آن و 

فصل پنجم هندسه تحلیلی: حل دستگاه

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - فصل اول: بردار ها (قسمت اول)، فضای سه بعدی

   

 • فیلم جلسه 2 - فصل اول: بردار ها (قسمت دوم)، مفهوم بردار و ویژگی آن

   

 • فیلم جلسه 3 - فصل اول: بردار (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 4 - فصل اول: بردار (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 5 - فصل اول: بردار ها (قسمت پنجم)، زوایای هادی و حل تست

   

 • فیلم جلسه 6 - فصل اول: بردار (قسمت ششم)، تصویر قرینه بردار برهم، کوشی شوارتز

   

 • فیلم جلسه 7 - فصل اول: بردار (قسمت هفتم)، ضرب خارجی دو بردار(قسمت 1)

   

 • فیلم جلسه 8 - فصل اول: بردارها (قسمت هشتم)، مفهوم ضرب خارجی دو بردار (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 9 - فصل اول: بردار ها (قسمت نهم)، مساحت و حجم (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 10 - فصل اول: بردارها (قسمت دهم)، مساحت و حجم (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 11 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت اول)، معادلۀ خط در فضا

   

 • فیلم جلسه 12 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت دوم)، بررسی معادله خط و حل تست

   

 • فیلم جلسه 13 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت سوم)، معادلۀ صفحه در فضا (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 14 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت چهارم)، معادلۀ صفحه در فضا (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 15 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت پنجم)، بررسی فاصله ها از خط و صفحه

   

 • فیلم جلسه 16 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه( قسمت ششم) - زاویه بین خطوط و حل تمرین خط

   

 • فیلم جلسه 17 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت هشتم)، معادلۀ صفحه

   

 • فیلم جلسه 18 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه( قسمت 8) - بررسی معادلات خط و صفحه (قسمت 1)

   

 • فیلم جلسه 19 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت نهم)، بررسی معدالات خط و صفحه (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 20 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت دهم)، بررسی دو خط متنافر

   

 • فیلم جلسه 21 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت یازدهم)،

   

 • فیلم جلسه 22 - حل تست های فصل دوم

   

 • فیلم جلسه 23 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دایره (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 24 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، دایره (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 25 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 26 - دایره (قسمت چهارم)، حل تست

   

 • فیلم جلسه 27 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت اول)، بیضی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 28 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، بیضی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 29 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، هذلولی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، هذلولی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، هذلولی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، یافتن معادلۀ مکان هندسی- تشخیص فرم استاندارد مقاطع

   

 • فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، فرم غیراستاندراد مقاطع

   

 • فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت اول)،مفاهیم اولیه (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت دوم)، مفاهیم اولیه (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت سوم)، ترانهادۀ ماتریس

   

 • فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت چهارم)، اثر ماتریس روی منحنی ها

   

 • فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت پنجم)، دترمینان و خواص آن (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت ششم)، دترمینان و خواص آن (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 42 - فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(قسمت هفتم)-ماتریس وارون پذیر (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 43 - فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(قسمت هشتم)-ماتریس وارون پذیر (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 44 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 45 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم)