فیلم جلسه 65 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، تقعر و عطف (قسمت دوم)
توضیح این جلسه

تو این جلسه راجع به نقطه عطف صحبت می کنیم جلسه قبلی راجع به تقعر صحبت کردیم فهمیدید کی تقعر تابع رو به بالاست و کی رو به پایینه و به مشتق چه ربطی داره امروز نقطه عطف رو بر اساسچیزی که از تقعر یاد گرفتین تعریف می کنیم و مثال حل می کنیم 

جلسات دیگر