فیلم جلسه 19 - منطق، درس هشتم: احکام قضایای حملی (قسمت سوم)، حل تست های کنکوری
توضیح این جلسه

این ویدئوی پایانی درس هشتم هستش که توی اون به حل 4 تست خیلی مهم می پردازیم و روش تست زنی اونها رو میگیریم و دقت کنین که تست های خیلی پرتکراری هستن.

جلسات دیگر