فیلم جلسه 26 - درس دوم عربی (3):معتلات (قسمت چهارم)، اعلال ناقص (قسمت دوم)
توضیح این جلسه

قسمت آخر بحث اعلال قسمت امر و جزم فعل ناقص و صیغه های دو قلو و نکته های خیلی مهم تو بحث این که اگر به فعل مضارعی بخواد منصوب بشه تو ناقص ها بخواد منصوب بشه اعرابش چه جوریه می خوایم در مورد این ها صحبت کنیم 

جلسات دیگر