فیلم جلسه 45 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم)
توضیح این جلسه

حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم):بحث حل دستگاه سه در سه که ادامه ماتریس افزوده هست 


جلسات دیگر