فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)
توضیح این جلسه
حرکت شیره پرورده کامل و جامع براتون تحلیل می کنم و نکات پایانی کتاب رو با هم می خونیم 

جلسات دیگر