فیلم جلسه 45 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هشتم ) - گفتار سه : رشد و نمو جنین ( قسمت دوم )
توضیح این جلسه
در ادامه گفتار سوم از فصل هفتم به وقایع پس از لقاح رسیدیم.بررسی می کنیم که پس از تشکیل سلول تخم چه رویدادهایی برای آن رخ می دهد.تشکیل فرایند جایگزینی ، تشکیل بیش از یک جنین ( چه همسان ، چه ناهمسان ) ، ناباروری و علت های آن مباحثی هستند که در این جلسه بررسی می شوند.در انتها نیز تعدادی از سوالات این گفتار را حل و بررسی می کنیم.

جلسات دیگر