فیلم جلسه 65 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت چهارم ) - معرفی دماسنج ها و انبساط طولی
توضیح این جلسه
این جلسه را با بررسی دماسنج ها آغاز می کنیم و در ادامه انسباط های گرمایی را بررسی می کنیم و انبساط طولی را مفصل شرح می دهیم. 

جلسات دیگر