فیلم جلسه 47 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت چهاردهم ) - پیوند هیدروزنی
توضیح این جلسه
امروز مبحث پیوند هیدروزنی و شناسایی آن در مولکول های مختلف را بررسی می کنیم.این مبحث اهمیت بسیار ویژه ای دارد به گونه ای که یک تست از آن در کنکور مطرح می شود. 

جلسات دیگر