فیلم جلسه 40 - حل نمونه سوال امتحان نهایی حسابان
توضیح این جلسه
حل یک نمونه سوال امتحان نهایی حسابان که برای استفاده از آن می بایست همه مباحث را دوره کرده باشید.

جلسات دیگر

جزوات این درس