فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت یازدهم) - حل تست های احتمال (قسمت سوم)

  • مدرس : علی صدری
  •  
  • نام دوره : ریاضی تجربی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری
  •  
توضیح این جلسه
جلسه سوم حل تست های کنکور مبحث احتمال کنکور سال های اخیر 

جلسات دیگر