درباره فایل

شامل یک نمونه امتحان 17 سوالی درس حسابان

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادله درجه دوم

   

 • فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، صفرهای تابع

   

 • فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، حل معادلات مختلف

   

 • فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، حل مسئله و تست

   

 • فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، قدر مطلق (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، قدر مطلق (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 10 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دهم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 11 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت یازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 12 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 14 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 15 - فصل 2: تابع(قسمت سوم) - توابع رادیکالی و جزء صحیح

   

 • فیلم جلسه 16 - فصل 2: تابع(قسمت چهارم) - حل تمرین های جزء صحیح

   

 • فیلم جلسه 17 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، بررسی تابع یک به یک

   

 • فیلم جلسه 18 - فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، تابع وارون (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 19 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، تابع وارون (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری تابع

   

 • فیلم جلسه 21 - فصل دوم: تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع

   

 • فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت دهم)، حل تست

   

 • فیلم جلسه 23 - فصل سوم تابع نمایی و لگاریتمی( قسمت اول) - تابع نمایی(قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، لگاریتم (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 28 - فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، لگاریتم (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)، یادآوری مثلثات دهم

   

 • فیلم جلسه 30 - مثلثات (قسمت دوم)، قطاع دایره

   

 • فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)، حذفیات درون کمانی

   

 • فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)، توابع مثلثاتی پایه

   

 • فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)، مجموع و تفاضل زوایا

   

 • فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 36 - فصل پنجم : حد و پیوستگی ( قسمت سوم ) - محاسبه حد غیر مبهم و قضایای حد

   

 • فیلم جلسه 37 - فصل پنجم ک حد و پیوستگی ( قسمت چهارم ) - محاسبه حد غیر مبهم غیر مثلثاتی

   

 • فیلم جلسه 38 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت پنجم ) - محاسبه حد مبهم مثلثاتی

   

 • فیلم جلسه 39 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت ششم ) - پیوستگی تابع

   

 • فیلم جلسه 40 - حل نمونه سوال امتحان نهایی حسابان