فیلم جلسه 69 - فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما

  • مدرس : فرشید داداشی
  •  
  • نام دوره : فیزیک دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی
  •  
توضیح این جلسه
فصل چهارم : دما و گرما ( قسمت پنجم ) - گرما:این جلسه بحث گرما را شروع خواهیم کرد و تعادل گرمایی را مورد برسی قرار میدهیم 

جلسات دیگر