فیلم جلسه 50 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت هفدهم) - مواد الکترولیت و غیر الکترولیت

  • مدرس : حامد پویان نظر
  •  
  • نام دوره : شیمی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر
  •  
توضیح این جلسه
امروز بحث الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها، مقایسه رسانایی الکرتیکی محلول ها و در انتها پدیده های اسموز و قشاهای نیمه تراوا رو براتون معرفی می کنیم و در انتها روش های خالص سازی آب رو بررسی می کنیم.

جلسات دیگر