فیلم جلسه 69 - فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)

  • مدرس : فرشید داداشی
  •  
  • نام دوره : فیزیک دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) فرشید داداشی
  •  
توضیح این جلسه

در این جلسه مبحث شاره ی در حال حرکت آغاز می شود و مباحث اهنگ جریان شاره و معادله پیوستگی بررسی می شوند

جلسات دیگر