درباره فایل

منصوبات: (نقش های قیدی) شامل

1) مفعول مطلق : انواع مفعول مطلق و نکات تستی آن 

2) مفعول فیه: مفعولفیه های مبنی ، مفعولفیه های جهتی

3) حال : تبصرههای حال 

نحوه ی تشخیص افعال 2 مفعولی

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - جلسه اول جمع بندی عربی کنکور

   

 • فیلم جلسه 2 - جلسه دوم جمع بندی عربی کنکور

   

 • فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی

   

 • فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم انواع اعراب اسم(قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم انواع اعراب اسم(قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 6 - جلسه ششم تحلیل صرفی اسم

   

 • فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم تحلیل صرفی فعل

   

 • فیلم جلسه 8 - جلسه هشتم منصوبات (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 9 - جلسه نهم منصوبات (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 10 - جلسه دهم منصوبات (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 11 - جلسه یازدهم اعراب فعل مضارع

   

 • فیلم جلسه 12 - جلسه دوازدهم وصف و اضافه

   

 • فیلم جلسه 13 - جلسه سیزدهم نواسخ و شکل