درباره فایل

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ، ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ 

1) ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﺣﺒﺎﺑﮏﻫﺎ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. 

2) ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻠﻤﺒﮥ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای، در ﺣﻀﻮر درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻻﻧﻪﮐﺒﻮﺗﺮی ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد. 

۳) درﯾﭽﻪﻫﺎی ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 

۴) اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی دﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎزدﻣﯽ، ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.


کدام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﺳﺖ؟ 
۱) ﺗﻌﺪاد رگﻫﺎی واردﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮه ﻟﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رگﻫﺎی ﺧﺎرجﺷﺪه از آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

2) ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺣﻔﺮات دﯾﻮارۀ ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 

۳) ﮔﺮهﻫای ﻟﻨﻔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن دﯾﺪه می¬شوند.

4) مویرگ¬های لنفی در جا به جایی یاخته ها نقش ندارند.


در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻫﺶ O2 و اﻓﺰاﯾﺶ  CO2 در مجاور بافت ، ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﺻﺎف ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل  ..............
آن، به ترتیب ..............  و  .............. می ¬یابند
۱) ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﻮﭼﮏ- اﻧﺒﺴﺎط- اﻧﺒﺴﺎط 

2) ﻣﻮﯾﺮگ و ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﻮﭼﮏ- اﻧﺒﺴﺎط- اﻧﺒﺴﺎط

۳) ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﻮﭼﮏ- اﻧﻘﺒﺎض- اﻧﻘﺒﺎض  

4) ﻣﻮﯾﺮگ و ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﻮﭼﮏ- اﻧﻘﺒﺎض- اﻧﻘﺒﺎض


ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن درون آنﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 

اﻟﻒ) ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎی ﺑﺪن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻘﯽ ﻫﺮ اﻧﺪام ﻗﺮار دارﻧﺪ. 

ب) ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﮐﻞ 8/0  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﺑﺮ دﯾﻮارۀ ﺳﺮﺧﺮﮔﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد. 

ج) ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﯿﻨﮥ ﺧﻮن ﺳﺮﺧﺮﮔﯽ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﭼﺮﺧﮥ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 

د) ﻓﺸﺎر ﮐﻤﯿﻨﮥ ﺧﻮن ﺳﺮﺧﺮﮔﯽ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻮارۀ ﮐﺸﺴﺎن ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ در 5/0 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
1) 3 مورد 2) 2 مورد 3) 1 مورد 4) صفر موردﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮن در ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ 

۱) ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻗﻄﺮ ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ   

2) وﺟﻮد ﺑﻨﺪارۀ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ 

۳) زﯾﺎدی ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺧﻮن   

۴) ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﺑﺎﻻی ﭘﻼﺳﻤﺎچند مورد عبارت «در مویرگ¬های خونی ......................................... ..بر خلاف مویرگ¬های خونی... ................... ...................... وجود دارد.» را نادرست تکمیل می¬کند.

1) ﻣﻨﻔﺬدار- ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﯾﺎﺧﺘﻪای 

۲) ﻣﻨﻔﺬدار- ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎرج ﯾﺎﺧﺘﻪای 

۳) ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ- ﻣﻨﻔﺬدار، ﻻﯾﮥ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺻﺎﻓﯽ 

۴) ﻣﻨﻔﺬدار و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ- ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﻏﺸﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻗﺺدر ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ......................................  ﻣﯽﺗﻮان دو ﻋﺎﻣﻞ......................................  را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. 

1) ﻃﺤﺎل- ﻏﺸﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﻔﺮۀ ﺑﯿﻦﯾﺎﺧﺘﻪای 

2) ﻏﺪۀ ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ، ﻣﻨﺎﻓﺬ کم  و ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦﯾﺎﺧﺘﻪای

3) ﺷﺸﯽ- ﻏﺸﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﻻﯾﮥ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ وﯾﮋه  

4) راﺳﺖ روده- ﻣﻨﺎﻓﺬ ﮔﺴﺘﺮده و ﻻﯾﮥ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ وﯾﮋه


ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 

۱) اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی دو ﻃﺮف ﻏﺸﺎی ﻣﻮﯾﺮگ، در اﻧﺘﻬﺎی رگ از اﺑﺘﺪای رگ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. 

۲) ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت، ﻣﻐﺰ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

3) اﻓﺰاﯾﺶ  ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻨﻒ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺎﻫﺮﮔﯽ، ﭘﺪﯾﺪۀ ﺧﯿﺰ در اﻧﺪامﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. 

۴) ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎی ﺑﺪن، در دﯾﻮارۀ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ زﯾﺎدی دارﻧﺪ.ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت «در ...................................  ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮدن ................................... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ................................... ﺑﺎﻋﺚ  ...................................ﺗﻮدهای ﻣﻮاد از رگ ﻣﯽﺷﻮد.» را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 

اﻟﻒ) ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ- ﻓﺸﺎر ﺗﺮاوﺷﯽ- ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی- ﺧﺮوج 

ب) اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ- ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی- ﻓﺸﺎر ﺗﺮاوﺷﯽ- ﺑﺎزﮔﺸﺖ 

ج) ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ- ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی- ﻓﺸﺎر ﺗﺮاوﺷﯽ- ﺑﺎزﮔﺸﺖ 

د) اﺑﺘﺪای ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ- ﻓﺸﺎر ﺗﺮاوﺷﯽ- ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی- ﺧﺮوج 
۱) ۲ ﻣﻮرد 2) 1 ﻣﻮرد  3) 4  مورد 4) 3 ﻣﻮردﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از موارد زﯾﺮ درﺳﺖاﻧﺪ؟ 

اﻟﻒ) ﻓﺸﺎر منفی و ﻣﮑﺶ ﻗﻔﺴﮥ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻨﺒﺪی ﺷﺪن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ. 

ب) حرکات تلمبه¬ای ماهیچه¬ها که به گردش خون در سیاهرگ کمک می کنند، همواره با تغییر طول و قطر ماهیچه نمی¬باشد. 

ج) انقباض ماهیچه ها صاف اطراف سیاهرگ ها به جریان خون درون آن¬ها کمک می¬کند. 

د) دریچه¬های لانه کبوتری موجود در سیاهرگ بازو مانند سیاهرگ¬ها پا مانع از پایین آمدن خون درون آن می¬شوند. 

هـ) در هنگام ایستادن، دریچۀ لانه کبوتری و انقباض ماهیچۀ مخطط به جریان  خون سیاهرگها کمک می کند.
 1) 2 ﻣﻮرد 2) 4 ﻣﻮرد 3) 3ﻣﻮرد 4) 1 ﻣﻮرد


به ترتیب بیش¬ترین مقدار خون و بیش¬ترین  سرعت خون در کدام رگ است؟ 
۱) آﺋﻮرت- آﺋﻮرت ۲) آﺋﻮرت- ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ
۳) ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ- آﺋﻮرت ۴) ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ- ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ


لنف تیموس و طحال، به ترتیب به کدام سیاهرگ¬های زیر ترقوه¬ای وارد می¬شوند؟
1)  چپ – راست 2) راست – راست 3) چپ – چپ 4) راست- چپ


چند عبارت زیر در مورد دستگاه لنفی نادرست می¬باشد؟

الف) اندام لنفی واقع در لوله گوارش، در ساخت یاخته بدون دانه نقش دارد.

ب) اندام ها و گره¬های لنفی واقع در دوطرف دیافراگم در ساخت یاخته های تک هسته ای دفاعی نقش دارند.

ج) مویرگ¬های لنفی همانند مویرگ¬های کلیوی، سوراخ¬دار هستند.

د) مویرگ های لنفی در انتقال و پخش یاخته های سرطانی در قسمت های مختلف بدن نقش دارند.
1) 2 مورد 2) صفر مورد 3) 1 مورد 4) 3مورد


کدام عبارت نادرست است؟ 

۱) ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯿﺎنﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ وارد دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد، از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.

۲) ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻨﻒ، در ﻣﯿﺎن ﺣﻔﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ رگﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. 

۳)  ﮔﺮهﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ  ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﺎﻟﮥ ران ﺑﻪ ایمنی ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. 

۴) دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﯽ در ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ رگﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺮهﻫﺎی لنفی آن ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ.کدام نادرست است؟ «گره¬های لنفاوی، ......................................................................................... » 
۱) ﻣﻮادی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ       2) ﺣﺎوی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ و ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
3) در ﮐﺸﺎﻟﮥ ران زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ  4) در ﻣﺴﯿﺮ رگﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ درﯾﭽﻪدار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر