درباره فایل

کدام عبارت، درست است؟

1) انواع یون¬های درون خوناب، اثر یکسانی بر انقباض عضلات جدار عروق دارند.

2) برخی پروتئین¬های خوناب همانند نوعی پروتئین درون¬یاخته¬ای در حفظ pH خون مؤثرند.

3) هر گویچۀ سفید بدون دانه، از تقسیم یاخته¬های بنیادی لنفوئیدی تولید می¬شود.

4) هر اندام تولیدکنندۀ یاختۀ بنیادی میلوئیدی در جنین، نوعی اندام لنفی می¬باشد.در کدام گزینه، ویژگی ذکرشده برای یاختۀ خونی، نادرست است؟

1) گویچۀ سفید دانه¬دار- تولید در ساختارهای لنفی و مغز استخوان

2) گویچۀ قرمز- تولید و تخریب در اندام¬های دارای مویرگ ناپیوسته

3) گویچۀ سفید بدون دانه- تولید در محل تخریب هستۀ گویچه¬های قرمز

4) گویچۀ قرمز- غشای فرورفته در دو طرف و اندازه¬ای بزرگ¬تر از گرده¬های خونی


چند مورد از موارد زیر درست¬اند؟

الف) نسبت درصد حجم گلبول¬های قرمز به درصد حجم خون هماتوکریت نام دارد.

ب) تنظیم دما و ایمنی بدن از وظایفت خون می¬باشد که گرده¬ها در آن نقشی ندارند.

ج) در جانوران دارای گردش خون بسته، مایع میان¬بافتی فقط به¬وسیلۀ مویرگ¬های دارای غشای پایه جمع¬آوری می-شد.

د) همولنف انسان بر خلاف ملخ در تماس با رگ¬های خونی و قلب است.

1) 2 مورد 2) 3 مورد 3) 1 مورد 4) 4 مورد


کدام گزینه عبارت «خون بهر (هماتوکریت) .................... خوناب (پلاسما)، در .................... نقش دارد.» را نادرست تکمیل می¬کند؟

1) بر خلاف- تنظیم pH خون 2) همانند- انعقاد خون

3) بر خلاف- تنفس یاخته¬ای 4) همانند- ایمنی بدنکدام گزینۀ زیر در مورد مواد موجود در خون صحیح نمی¬باشد؟

1) اگر مقدار هماتوکریت خون طبیعی، 10% بیش¬تر حالت طبیعی شود، خطرناک است و خون غلیظ¬تر می¬شود.

2) کمبود پروتئین انتقال¬دهندۀ برخی داروها می¬تواند سبب بیماری اِدِم شود.

3) هموگلوبین بر خلاف گلوبولین¬ها قدرت جذب و انتقال یون دارد.

4) وجود برخی یون¬های خوناب، در فعالیت هماتوکریت نقش کلیدی دارد.
در خون، یاخته دارای هستۀ لوبیایی از نظر ساختار و منشأ به¬ترتیب به کدام یاخته¬های خونی نزدیک¬تر است؟

1) یاخته دارای هستۀ بیضی- یاخته دارای هستۀ بیضی و میان¬یاختۀ بی¬دانه

2) یاخته دارای هستۀ دمبلی- یاخته دارای هستۀ بیضی و میان¬یاختۀ بی¬دانه

3) یاخته دارای هستۀ گرد و میان یاخته بی¬دانه- یاخته دارای دانه¬های تیره 

4) یاخته دارای دانه¬های روشن- یاخته دارای دانه¬های تیرهکدام گزینه در مورد نقش مواد مختلف در ساخت گویچۀ قرمز نادرست می¬باشد؟

1) در مغز استخوان علاوه بر آهن، انواعی از ویتامین خانوادۀ B نیز مورد نیاز است.

2) کمبود اسید فولیک، همانند کمبود 12B، روی سرعت تکثیر یاخته¬ها در مغز استخوان اثر می¬گذارد.

3) ویتامین 12B بر خلاف اسید فولیک فقط در غذاهای جانوری وجود دارد.

4) یاخته¬های دیوارۀ رودۀ بزرگ مقداری ویتامین 12B را بر خلاف اسید فولیک تولید می¬کنند.چند عبارت زیر در تنظیم مقدار تولید گویچه¬های قرمز خون نادرست می¬باشد؟

الف) فرایندی وابسته به¬وجود آهن، اسید فولیک و ویتامین 12B می¬باشد.

ب) هر یاختۀ کبدی و کلیوی با تولید اریتروپویتین در این عمل نقش دارد.

ج) ورزش¬های طولانی همانند قرار گرفتن در اتفاعات، سبب آغاز تولید اریتروپویتین می¬شود.

د) در کاهش معمولی تعداد گویچه¬های قرمز، مقدار اثر اریتروپویتین بر کبد و کلیه¬ها کم می¬باشد.

هـ) کاهش اکسیژن خون، عامل مؤثری در افزایش ترشح عاملی از مغز استخوان برای افزایش گویچۀ قرمز می¬باشد.

1) 4 مورد 2) 5 مورد 3) 3 مورد 4) 2 موردچند مورد عبارت «قسمتی که محل استقرار انیدراز کربنیک است، .....................................» را به¬طور نادرست تکمیل می¬کند؟

الف) جزء هماتوکریت نیست.

ب) مایعی حاوی هورمون و پروتئین¬های خون است.

ج) غشای فرورفته دارد که توسط اندامک غشاردار تولید شده است.

د) ذخیره¬کنندۀ آهن نیز می¬باشد.

1) 2 مورد 2) 3 مورد 3) 4 مورد 4) 1 موردهر یاختۀ خونی سفید که ........................................................ ندارد، ........................................................ دارد.

1) ژن تولید پروترومبیناز- معمولاً منشأ لنفوئیدی از یاخته بنیادی

2) دانه¬های تیره- هسته یک قسمتی

3) دانه روشن- منشأ لنفوئیدی از یاخته بنیادی

4) هسته یک قسمتی- در دفاع غیراختصاصی شرکتچند عبارت زیر در مورد گرده¬ها و فعالیت آن¬ها صحیح نمی¬باشد؟

الف) محصول میان¬یاخته قطعه قطعه شده مگاکاریوسیتی در مغز استخوان می¬باشند.

ب) هر گرده، دانه¬های کوچک با ترکیبات فعال زیادی دارد.

ج) هر ترکیب درون گرده، وقتی وارد خوناب می¬شود، می¬توان منجر به ایجاد لخته شود.

د) دارای پروتئین انقباضی برای شروع ایجاد لخته هستند.

1) 2 مورد 2) 3 مورد 3) 1 مورد 4) 4 موردکدام عبارت دربارۀ  ائوزینوفیل¬ها نادرست است؟

1) از انواع یاخته¬های گرانولوسیت تک¬هسته¬ای است.

2) به نوتروفیل شبیه¬تر از مونوسیت می¬باشند.

3) میان¬یاخته با دانه¬های تیره دارند.

4) هستۀ دو قسمتی دمبلی دارند.سلول¬های هدف اریتروپویتین، کدام سلول¬ها هستند؟

1) عصبی 2) کبدی

3) بنیادی مغز استخوان 4) نفرون¬های کلیویبه¬طور معمول، پلاسمای خون انسان سالم، فاقد کدام است؟

1) پروترومبین 2) لیزوزیم 3) گاسترین 4) اریتروپویتینبه¬طور معمول، برای جلوگیری از خون¬ریزی  در هنگام پارگی رگ¬های انسان، ............................................................ صورت نمی¬گیرد.

1) تغییر حجم پلاکت¬ها و اتصال آن¬ها به هم 2) تولید فیبرینوژن از فیبرین

3) تولید ترومبین از پروترومبین 4) انقباض ماهیچه¬های دیوارۀ رگ¬ها
فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر