جزوه جلسه 12 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ دوازدهم: گردش مواد در جانداران
درباره فایل

چند مورد عبارت «در جانداران تک¬یاخته ............................... همواره ............................... .» را به نادرستی تکمیل می¬کند؟

الف) همۀ یاخته¬ها – با محیط بیرون مستقیما ارتباط دارند

ب) تبادل گازها- مستقیماً بین یاخته و محیط صورت می¬گیرد

ج) سامانۀ گردش آب- به هم¬ایستایی محیط درونی یاخته کمک می¬کند

د) نسبت سطح به حجم – کم می¬باشد

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4کدام گزینه، عبارت «به¬طور معمول، حفرۀ گوارشی در ............................... می¬کند.» را به نادرستی تکمیل می¬کند؟

1) عروس دریایی، به گردش مواد در چتر و بازوهای جانور کمک

2) عروس دریایی، مایعات را از محل وارد شده به حفره، از همان خارج

3) پلاناریا، دارای انشعابات متعددی است که به تمام نواحی بدن نفوذ

4) پلاناریا، بعد از اتمام گوارش برون¬یاخته¬ای، تکپارهای غذایی را در بدن منتشرکدام گزینه، عبارت «در هر جانوری که ............................ وجود دارد، ............................ .» را در مورد جانورانی که دستگاه گردش مواد غیر اختصاصی دارند، به¬طور مناسب کامل می¬کند؟

1) گردش درونی مایعات- حفرۀ گوارشی دیده می¬شود

2) سلوم- فشار اسمزی در انتهای مویرگ¬ها بیش از فشار تراوشی است

3) حفرۀ گوارشی- انشعابات کیسۀ گوارشی به گردش مواد درون بازوها کمک می¬کند

4) چندین منفذ برای ورود آب به بدن- یاخته¬های یقه¬دار، آب را به¬سمت بالا می¬رانندچند مورد دربارۀ دستگاه گردش خون در حشرات، درست است؟

الف) سرخرگ¬های متعددی همولنف را به درون سینوس¬ها می¬آورند.

ب) همولنف از طریق منافذ قلب به فضای بین یاخته¬ها وارد می¬شود.

ج) جهت حرکت همولنف در رگ پشتی برعکس رگ شکمی است.

د) بخشی از همولنف در انتهای رگ پشتی به قلب وارد می¬شود.

1) 1 مورد 2) صفر مورد 3) 2 مورد 4) 3 موردکدام گزینه درست است؟

1) در خرچنگ همانند ملخ، خون توسط یک رگ شکمی به قلب بازمی¬گردد.

2) در کرم خاکی بر خلاف ملخ، جهت باز شدن دریچه¬های قلبی یکسان نیست.

3) در ملخ بر خلاف ماهی، رگ پشتی، خون را از انتهای بدن به¬سوی سر و سایر قسمت¬ها می¬راند.

4) در ماهی همانند کرم خاکی، خون از طریق رگ شکمی به¬سمت بخش¬های عقبی بدن جریان می¬یابد.چند مورد دربارۀ دستگاه گردش خون ماهی، درست است؟

الف) هر رگ شکمی اصلی، حاوی خون تیره است.

ب) رگ¬های شکمی اصلی، خون را از انتهای بدن دور می¬کنند.

ج) خون خارج¬شده از دهلیزها به سطح شکمی نزدیک¬تر می¬شود.

د) مخروط سرخرگی، خون غنی از اکسیژن¬ را به همۀ بافت¬ها منتقل می¬کند.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4در کرم خاکی ............................ ملخ .................................................................................... .

1) همانند – مویرگ¬ها در کنار یاخته¬ها با کمک مایع¬ میان¬بافتی به تبادل مواد می پردازند.

2) برخلاف - همولنف پس از ورود به قلب¬های لوله¬ای، به¬سمت سر پمپ می¬شود

3) همانند - فعالیت سلول¬های پیکری سبب افزایش کربن دی¬اکسید خون می¬شوند

4) همانند - جهت حرکت خون در سطح پشتی از انتهای بدن به سمت سر استرگی که خون را از قلب ماهی خارج می¬کند، کدام است؟

1) سرخرگ با خون روشن 2) سرخرگ با خون تیره

3) سیاهرگ با خون روشن 4) سیاهرگ با خون تیرهدر کدام بخش از دستگاه گردش مواد در ماهی، خون روشن جریان دارد؟

1) بطن 2) دهلیز 3) سرخرگ شکمی 4) سرخرگ پشتیکدام عبارت، در مورد دستگاه گردش خون ملخ، نادرست است؟

1) قلب لوله¬ای شکل در سطح پشتی دارد.

2) همولنف در فضای بین سلول¬های بدن گردش می¬کند.

3) خون از طریق چند منفذ به قلب بازمی¬گردد.

4) هنگام انقباض قلب، دریچه¬های منافذ قلبی، باز می¬شوند.در ماهی حوض، خون پس از عبور از ......................................... می¬رود.

1) آبشش¬ها، ابتدا به اندام¬ها سپس به قلب

2) آبشش¬ها، ابتدا به قلب سپس به اندام¬ها

3) قلب، ابتدا به اندام¬ها و سپس به آبشش¬ها

4) سیاهرگ شکمی، بدون عبور از قلب، به آبشش¬هاسرخرگ پشتی ماهی قزل آلا ................................................. سرخرگ ششی انسان، ................................................. می¬شود.

1) مانند- از دستگاه تنفس خارج 2) مانند- به دستگاه تنفس وارد

3) بر خلاف- از دستگاه تنفس خارج 4) بر خلاف- به دستگاه تنفس واردچند مورد در ارتباط با دستگاه گردش خون ملخ، درست است؟

الف) خون غنی از گازهای تنفسی، توسط چند منفذ به قلب وارد می¬شود.

ب) خون از طریق منافذ دریچه¬دار قلب، در اختیار سلول¬ها قرار می¬گیرد.

ج) حفره¬های حجیم¬شده¬ای از قلب، همولنف را به¬صورت فعال دریافت می¬کنند.

د) یک رگ شکمی، خون را به نواحیِ عقبیِ بدن هدایت می¬کند.


1) 1 مورد 2) 2 مورد 3) 3 مورد 4) 4 موردکدام گزینه، درست است؟

1) در نرم¬تنان همانند ملخ، خون توسط یک رگ شکمی، به قلب بازمی¬گردد.

2) در کرم خاکی بر خلاف ملخ، خون غنی از اکسیژن به قلب وارد می¬شود.

3) در ملخ بر خلاف ماهی، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به¬سوی سر و سایر قسمت¬ها می¬راند.

4) در ماهی همانند کرم خاکی، خون از طریق یک رگ شکمی به¬سمت بخش¬های عقبی بدن جریان می¬یابد.فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر