جزوه جلسه 15 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ پانزدهم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
درباره فایل

کدام عبارت، دربارۀ نوع پیشرفته‌تر سامانۀ دفعی در بی‌مهرگان، درست است؟

1) هر نفریدی، مایعات دفعی را وارد یک مثانۀ اختصاصی می‌کند.

2) در همۀ کرم‌های حلقوی، همانند نرم‌تنان دیده می‌شود.

3) فقط مواد دفعی را از همولنف دریافت می‌کند.

4) از لوله‌هایی با یک انتهای بسته ایجاد می‌شود.


کدام عبارت، در مورد لوله‌های مالپیگی در ملخ، درست است؟

1) با انتقال فعال، مواددفعی را به راست‌روده وارد می‌کنند.

2) یون‌ها و اوریک اسید را به مواد گوارش‌نیافته می‌افزایند.

3) همۀ لوله‌ها مواد دفعی را از منفذ درونیِ ورودی خود دریافت می‌کنند.

4) آب و یون‌ها را به حفرۀ عمومی بدن بازمی‌گردانند.


در کدام گزینه، ویژگی‌های ذکرشده به‌ترتیب مربوط به ماهیان آب شور و ماهیان آب شیرین است؟

1) دفع ادرار رقیق- آب زیادی نمی‌نوشند

2) دفع ادرار غلیظ- ورود آب به بدن طی فرایند اسمز

3) ورود آب فراوان به بدن طی فرایند اسمز- دفع ادرار رقیق

4) جذب فعال یون‌ها در آبشش- ترشح یون‌ها در آبشش


در نوعی ماهی .......... که .......... صورت می‌گیرد، قطعاً .......... .

1) استخوانی- جذب نمک‌ها با انتقال فعال از آبشش- آب پیرامون بلعیده نمی‌شود

2) غضروفی- جذب آب توسط اسمز- کلیه‌ها به بازجذب NaCl می‌پردازند

3) غضروفی- تنظیم اسمزی با نوشیدن آب زیاد- آبشش به جذب نمک‌ها می‌پردازد

4) استخوانی- تنظیم اسمزی به کمک مادۀ مخاطی سطح بدن- ادرار رقیق تولید می‌شود


به‌طور معمول، دوزیستان در .......... ماهیان استخوانی .......... می‌پردازند.

1) خشکی، بر خلاف- دریایی، به تولید ادرار غلیظ

2) آب، همانند- آب شیرین، به تولید حجم زیادی از ادرار رقیق

3) آب، بر خلاف- آب شیرین، به بازجذب آب از مثانه به خون

4) خشکی، همانند- دریایی، به دفع یون‌ها از طریق سطوح تنفسی


کدام گزینه عبارت «بیش‌تر ......................................... .» را نادرست تکمیل می‌کند؟

1) تک‌یاخته‌ای‌ها، بدون صرف انرژی تنظیم اسمزی می‌کنند

2) بی‌مهرگان، ساختار دفعی مشخصی دارند

3) مهره‌داران، دارای کلیه می‌باشند

4) کرم‌های حلقوی سیستم متانفریدی دارند


سیستم پروتونفریدی .......... متانفریدی .......... .

1) همانند- لوله‌ای با منفذ خروجی می‌باشد

2) بر خلاف- فقط برای تنظیم اسمزی به‌کار می‌رود

3) همانند- دهانۀ قیف‌مانند مژک‌دار دارد

4) بر خلاف- قسمت مژک‌دار دارد


کدام گزینه در مورد سیستم دفعی پلاناریا نادرست می‌باشد؟

1) لوله‌ای دارای یاخته‌هایی با مژه‌های سطحی می‌باشد.

2) شبکه‌ای از کانال‌ها با منافذ دفعی می‌باشد.

3) بیش‌تر آمونیاک بدن از طریق آن دفع نمی‌شود.

4) کار اصلی آن دفع آب اضافی بدن است.


چند عبارت زیر نادرست است؟

الف) بدن کرم خاکی از یک جفت متانفریدی تشکیل شده است.

ب) کیسه‌های کروی عنکبوت مواد زائد مویرگی را از غدد نزدیک پا خارج می‌کنند.

ج) در سیستم پروتونفریدی پلاناریا، یاخته‌های شعله‌ای در طول کانال‌ها قرار دارد.

1) صفر مورد    2) 1 مورد    3) 3 مورد    4) 2 مورد


همۀ سخت‌پوستان آبزی .......... .

1) فاقد سلوم می‌باشند

2) مواد دفعی نیتروژن‌دار را از روده دفع می‌کنند

3) مایع دفعی را از غدد شاخکی به آبشش می‌دهند

4) مواد دفعی نیتروژن‌دار را از آبشش دفع می‌کنند


جانوری که برای دفع، مواد زائد نیتروژن‌دار را با مدفوع مخلوط می‌کند، ..... .

1) غدد شاخکی در جلوی بدن دارد

2) همولنف آن‌ها به مویرگ اوریک اسید می‌دهد

3) در هر حلقه از بدن خود دارای یک جفت متانفریدی است

4) انشعابات انتهایی تنفسی بدون کیتین دارد


چند مورد از موارد زیر نادرست‌اند؟

الف) مونارک همانند انسان قادر است اوریک اسید را به شکل بلورهای جامد از خود دفع کند.

ب) در ملخ مواد از معده و لولۀ مالپیگی وارد روده می‌شود.

ج) سخت‌پوست آبزی همانند ماهی آب شور از آبشش خود مواد دفعی خارج می‌کنند.

د) متانفریدی دارای قیف مژک‌دار است که فقط قادر به گرفتن مواد زائد از سیستم همولنفی است.

1) 1 مورد    2) صفر مورد    3) 2 مورد    4) 3 مورد


در شته، ورود یون کلر ................................ ورود ................................ به لولۀ مالپیگی ................................ صرف انرژی می‌باشد.

1) همانند- اوریک اسید- با    2) بر خلاف- اوریک اسید- بدون

3) همانند- یون پتاسیم- بدون    4) بر خلاف- یون پتاسیم- با


چند عبارت زیر در مورد  همۀ ماهیانی که معمولا آب زیادی نمی‌نوشند، صحیح می‌باشد؟

الف) غدد راست‌روده‌ای با ترشح  محلول غلیظ نمک دارند.

ب) ماده مخاطی سطحی برای جلوگیری از ورود آب دارند.

ج) آب، تمایل به خروج از بدن دارد.

د) یون‌ها به‌صورت غلیظ از کلیه یا آبشش دفع می‌شوند.

1) صفر مورد    2) 1 مورد    3) 2 مورد    4) 3 مورد


ماهیان دریایی ................................ ماهیان آب شیرین، ................................ .

1) همانند- روی بدن مادۀ مخاطی دارند 2) بر خلاف- آبشش‌ها به دفع یون می‌پردازند

3) همانند- ادرار با آب زیاد دفع می‌کنند 4) بر خلاف- معمولاً آب زیادی نمی‌نوشند

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر