جزوه جلسه 16 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ شانزدهم: ویژگی های یاختۀ گیاهی
درباره فایل

کدام عبارت، در مورد دیوارۀ یاخته¬ای در گیاهان، نادرست است؟


1) در جلوگیری از ورود عوامل بیماری¬زا به پروتوپلاست مؤثر می¬باشند.


2) دیوارۀ نخستین بر خلاف تیغۀ میانی، می¬تواند از چند لایه تشکیل شود.


3) دیوارۀ نخستین بر خلاف دیوارۀ پسین، می¬تواند از یک لایه تشکیل شود.


4) ضخیم¬ترین لایۀ دیوارۀ یاخته¬ای، همواره در مجاورت غشای یاخته¬ای قرار می¬گیرد.در بین دو یاختۀ گیاهی که هر یاختۀ آن سه لایه دیوارۀ پسین دارد، ............... .


1) حداقل 9 لایه سلولزدار وجود دارد


2) دو لایه حاوی مادۀ زمینه¬ای با پروتئین خمیری شکل وجود دارد


3) حداقل 5 لایه در دیواره وجود دارد


4) فقط 6 لایه حاوی سلولزهای پرتراکم وجود دارد که مانع رشد هستند
چند مورد زیر در گیاهان نادرست می¬باشد؟


الف) دیوارۀ سلولی گیاهان از غشا ضخیم¬تر است ولی عمدتاً از رشته¬های سلولزی نازک ایجاد شده است.


ب) در سلول¬های زندۀ گیاهی، مجاور تیغۀ میانی، دیوارۀ نخستین وجود دارد.


ج) به منافذ کانالی موجود در دیوارۀ سلول¬های گیاهی پلاسمودسم می¬گویند.


د) در دیوارۀ نخستینِ گیاهان، سلولز در سیمانی از پروتئین و انواعی از پلی¬ساکاریدهای غیررشته¬ای وجود دارد.


هـ) هر سلول زندۀ گیاهی، همواره پروتوپلاست با ژنوم خطی دارد.


1) 2 مورد 2) 3 مورد 3) صفر مورد 4) 1 مورد
کدام عبارت، نادرست است؟


1) تورژسانس یاخته¬های گیاهی می¬تواند در استوار ماندن ساقۀ گیاهان مؤثر باشد.


2) آبیاری گیاهان به دنبال پلاسمولیز طولانی¬مدت یاخته¬ها، سبب تورژسانس یاخته¬ها می¬شود.


3) تغییر فشار اسمزی در کریچۀ یاخته¬های گیاهی، سبب عبور آزادانۀ آب از غشای پروتوپلاست می¬شود.


4) به¬دنبال کاهش فاصلۀ پروتوپلاست با دیوارۀ یاخته¬های فتوسنتزکنندۀ روپوست، میزان تعرق افزایش می-یابد.چند مورد از موارد زیر، جملۀ «کانال¬های میان¬یاخته¬ای که از یاخته¬ای به یاختۀ دیگر کشیده شده¬اند .......... .» را به-طور نادرست تکمیل می¬کنند؟


الف) پروتوپلاست نام دارد


ب) فقط در محل لان¬ها وجود دارد


ج) در همۀ سلول¬های گیاهی مواد را انتقال می¬دهد


د) در دیوارۀ باکتری¬ها نیز دیده می¬شود


1) 2 مورد 2) 4 مورد 3) 1 مورد 4) 3 مورد
چند عبارت به¬طور معمول در مورد یاخته¬های گیاهی صحیح می¬باشد؟


الف) تیغۀ میانی بعد از تقسیم اندامک دارای دنای خطی در خارج یاخته ایجاد می¬شود.


ب) هر لایه دیوارۀ نخستین در سلول گیاهیِ دارای دیوارۀ پسین، بین تیغۀ میانی و لایه¬ای از دیوارۀ پسین قرار می-گیرد.


ج) هر دیواره در محل دارای رشته¬های سلولزی، لان دارد.


د) تیغۀ میانی هیچ¬گاه به دیوارۀ پسین متصل نمی¬باشد.


1) 3 مورد 2) 1 مورد 3) 4 مورد 4) 2 مورد
کدام عبارت، نادرست است؟


1) پروتوپلاست و دیواره معادل یاختۀ گیاهی می¬باشند.


2) هر لایه دیوارۀ پسین که قدیمی¬تر است به دیوارۀ نخستین نزدیک¬تر است.


3) مادۀ زمینه¬ای دیوارۀ نخستین حاوی یک نوع پلی¬ساکارید غیررشته¬ای می¬باشد.


4) هر لایه دیوارۀ پسین حاوی سلولزهای موازی می¬باشد.
در یک یاختۀ گیاهی دارای دیوارۀ پسین، کدام مورد صحیح می¬باشد؟


1) قدیمی¬ترین لایۀ دیوارۀ نخستین به جدیدترین لایۀ دیوارۀ پسین متصل است.


2) قدیمی¬ترین لایۀ دیوارۀ پسین به جدیدترین لایۀ دیوارۀ نخستین متصل است.


3) جدیدترین لایۀ دیوارۀ پسین به تیغۀ میانی متصل می¬باشد.


4) قدیمی¬ترین دیوارۀ پسین به غشای یاخته نزدیک¬تر است.
چند مورد عبارت «............ بر خلاف ............... در اثر اضافه شدن مواد ........... به دیوارۀ گیاهان صورت می¬گیرد.» را به نادرستی تکمیل می¬کند؟


الف) کانی شدن- ژله¬ای شدن- معدنی


ب) کوتینی شدن- چوبی شدن- آلی


ج) ژله¬ای شدن- چوب¬پنبه¬ای شدن- معدنی


د) لیگنینی شدن- کانی شدن- آلی


1) 3 مورد 2) 4 مورد 3) 1 مورد 4) 2 مورد
کدام گزینه جملۀ «قرارگیری طولانی¬مدت گیاه در محیط ........ سبب پژمردگی گیاه می¬شود که با آبیاری فراوان باعث ............... پژمردگی و................ می¬شود.» را به درستی کامل می¬کند؟


1) غلیظ- رفع- عدم مرگ یاخته¬ها 2) رقیق- عدم رفع- ادامۀ زندگی


3) غلیظ- عدم رفع- مرگ یاخته¬ها 4) رقیق- رفع- ادامۀ زندگیآمیلوپلاست (نشادیسه) ........... کروموپلاست (رنگ¬دیسه)، ................. .

1) همانند- سبزینه زیادی دارد 2) بر خلاف- سبزینه زیادی ندارد


3) همانند- مواد آنتی¬اکسیدان دارد 4) بر خلاف- مادۀ مصرفی برای رشد جوانه داردکدام¬یک از موارد مصرف شیرابه¬های آلکالوئیدی نمی¬باشد؟


1) دفاع گیاهان در برابر گیاه¬خواران 2) ساخت داروی مسکن و آرام¬بخش


3) ساخته شدن لاستیک برای اولین بار 4) ساخت مواد اعتیادآور
کدام عبارت صحیح نمی¬باشد؟


1) ترکیبات گیاهی، ممکن است مسموم¬کننده و سرطان¬زا باشند.


2) در برگ برخی گیاهان، کاهش نور سبب کاهش سطح مناطق سبزرنگ می¬شود.


3) در برگ برخی گیاهان، کاهش نور سبب افزایش سطح مناطق سبزرنگ می¬شود.


4) رنگ همۀ گیاهان در pHهای مختلف تغییر رنگ می¬دهند.............. بر خلاف ................. سبب ............... می¬شود.


1) تیغۀ میانی- دیوارۀ نخستین- استحکام یاخته


2) دیوارۀ پسین- دیوارۀ نخستین- عدم رشد یاخته


3) دیوارۀ پسین- تیغۀ میانی- مرگ یاخته


4) پلی¬ساکارید غیررشته¬ای- پروتئین- ایجاد مادۀ زمینه¬ایِ دیوارۀ نخستین
به¬طور معمول، کاروتنوئید .....................نمی¬باشد و بر خلاف .................... می¬تواند ..................... .


1) قادر به ذخیره در کریچه- لیکوپن- در پیشگیری از سرطان مؤثر باشد


2) در ایجاد رنگ گل ادریسی مؤثر- آنتوسیانین- در بهبود کار مغز مؤثر باشد


3) در محل ذخیره آنتوسیانین قابل ذخیره- سبزینه- در دو نوع دیسه ذخیره می¬شود


4) در یاخته¬های سبزِ برگ¬ها قابل ذخیره- پلی¬ساکاریدها- در نوعی پلاست ذخیره شود

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر