جزوه جلسه 17 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ هفدهم: سامانۀ بافتی
درباره فایل

کدام عبارت، در مورد یاخته¬های رو پوستی در گیاهان، درست است؟

1) یاخته¬های کرک ظاهری مشابه یاخته¬های ترشحی دارند.

2) همۀ یاخته¬های روپوست در برگ¬ها، فاصلۀ یکسانی با پوستک دارند.

3) بیش¬تر یاخته¬های کرک در تولید ترکیبات معطر نقش دارند.

4) یاخته¬های نگهبان روزنه نسبت به یاخته¬های مجاور خود، کوچک¬تر هستند.در مورد ساختاری که در اندام های مسن گیاهان جانشین رو پوست می شود، کدام عبارت درست است؟

1) به¬دنبال رسوب چوب پنبه در یاخته¬های رو پوست ایجاد می¬شود.

2) در تمام بخش¬های خود، نسبت به گازها نفوذناپذیر است.

3) حاوی یاخته¬هایی با توانایی تقسیم زیاد می¬باشد.

4) یاخته¬های نگهبان روزنه را احاطه می¬کند.


کدام عبارت در مورد یاخته¬هایی که ذره¬های سختی در میوۀ گلابی ایجاد می¬کنند، درست است؟

1) سبب ایجاد استحکام و انعطاف¬پذیری بافت گیاه می¬شوند.

2) چوبی شدن دیوارۀ پسینِ این سلول¬ها، همواره به مرگ پروتوپلاست منجر می¬شود.

3) با داشتن دیوارۀ نازک چوبی، در ایجاد استحکام نقش دارند.

4) مادۀ لیگنین را در دیوارۀ دومین خود رسوب می¬دهند.


کدام گزینه عبارت «یاخته¬های .............. در بافت سخت¬آکنه می¬توانند ............... .» را به نادرستی تکمیل می¬کند؟

1) دراز- در تولید پارچه مورد استفاده قرار گیرند

2) کوتاه- توسط انواع سرلادهای پسین تولید شوند

3) دراز- در مجاورت یاخته¬های نرم آکنه¬ای دیده شوند

4) کوتاه- دارای لان منشعب در دیوارۀ خود باشندچند مورد از ویژگی¬های زیر به¬ترتیب در مورد یاخته¬های موجود در «سامانۀ بافت آوندی» و «بافت سخت¬آکنه» می¬تواند صدق کند؟

الف) موثر در استحکام اندام گیاهی ب) دارای دیوارۀ پسین چوبی شده 

ج) دارای پروتوپلاست زنده د) ایجاد لولۀ پیوسته¬ای از یاخته¬ها

هـ) یاخته¬های با طول دراز و) ذخیرۀ برخی مواد آلی

1) 4-5 2) 4-6 3) 6-4 4) 5-6


کدام عبارت دربارۀ سلول¬های سازنده تار کشندۀ ریشه هویج درست است؟

1) در پیوستگی شیرۀ خام در آوندهای چوبی نقش دارند.

2) توسط سلول¬های مردۀ نوک ریشه محافظت می¬شوند.

3) در مجاورت لایۀ پوستک قرار می¬گیرند.

4) همواره مادۀ لیپیدی بر روی دیوارۀ خود دارند.


چند مورد، جملۀ مقابل را به¬طور نامناسب تکمیل می¬کند؟ «هر یاخته در سامانۀ بافت آوند آبکشی، ............ .» 

الف) فقط با صرف ATP، مواد آلی را به یاخته مجاور انتقال می¬دهد.

ب) توسط صفحۀ آبکشی از یاختۀ مجاور خود جدا می¬شود.

ج) در ترابری شیرۀ پرورده درون آوند موثر می¬باشد.

د) مواد آلی را در همۀ جهات منتقل می¬کند.

1) 1 2) 2 3) 3  4) 4در  هر یاختۀ زندۀ نرم¬آکنه¬ای افرا قطعاً ........................
1) لایۀ کوتینی تشکیل و ضخیم می¬گردد 2) نشاسته و سایر مواد آلی ذخیره می¬شوند

3) دیوارۀ دومین با ضخامت غیریکنواخت پیدا می¬شود 4) دیوارۀ نازک و نفوذپذیر به آب تشکیل می¬گردد


چند مورد زیر در مورد آوند چوبی گیاهان نادرست می¬باشد؟

لف) فقط پروتو پلاست خود را از دست داده¬اند.

ب) عنصر آوندی تنها در گیاهانی دیده می¬شود که در کنار آوند آبکش آن¬ها می¬توان یاخته همراه دید.

ج) در آوندهای چوبی لان¬دار و مارپیچی، لیگنین فقط در محل لان وجود ندارند.

د) لوله پیوسته فاقد دیوارۀ عرضی آن از یاخته¬های کوتاه یا دراز ایجاد شده¬اند.

1) 3 مورد 2) 4 مورد 3) 2 مورد 4) 1 موردبسیاری از سلول¬های واقع در بخش¬های خارجی پوست ساقه¬های جوان  ................... .

1) ماده¬های کوتینی ترشح می¬کنند 2) دیوارۀ نخستین ضخیم دارند

3) توانایی رشد خود را از دست داده¬اند 4) دیوارۀ دومین با ضخامت غیریکنواخت دارنددر همۀ گیاهان تولیدکننده، .................  .

1) اولین علامت جوانه¬زنی، ظهور ریشۀ رویان است

2) سلول¬های همراه در مجاورت لوله¬های آبکشی هستند

3) تراکئیدهایی باریک و طویل در استوانۀ مرکزی وجود دارند

4) سلول¬هایی با غشای پلاسمایی هدایت قندها را بر عهده دارندگیاه گوجه فرنگی، برای هدایت مواد معدنی به سلول¬های نیاز دارد که  ................ دارند.

1) اندامک¬های تغییر شکل یافته 2) باریک و طویل هستند و انشعاب

3) غشای سلولی و انتهای مخروطی شکل 4) دیوارۀ سلولی و پایانه¬ای با لولۀ پیوستههر سلول گیاهی که  .....................   می باشد، ................................   .

1) فاقد هسته- شیرۀ پرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می¬کند

2) فاقد پروتوپلاست زنده- در استحکام اندام¬های گیاهی نقش دارد

3) واجد دیوارۀ نخستین- قابلیت رشد خود را در طول حیات حفظ می¬کند

4) دارای پوشش کوتینی- فاقد تنفس یاخته¬ای می¬باشدهر سلول گیاهی که   ..................................   .

1) دارای دیوارۀ دومین است، در انتقال شیرۀ خام نقش دارد

2) در استحکام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشای پلاسمایی می¬باشد

3) فتوسنتز می¬کند در تولید ATP نقش دارد

4) در پایانۀ خود دیوارۀ عرضی ندارد، حاوی اندامک¬های تغییر شکل یافته می¬باشد


فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر