جزوه جلسه 18 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ هجدهم: ساختار گیاهان
درباره فایل

در گیاهان آوندی، یاخته¬های سرلادی نخستین در  ...........یافت می¬شوند و نمی¬توانند ................. .

1) نوک ریشه- بافت چوب¬پنبه را تولید می¬کند

2) نوک ساقه- فضای بین¬یاخته¬ای فراوان داشته باشد

3) بین یاخته¬های آوندی- دارای هستۀ درشت باشند

4) درون جوانه¬ها- توسط بافت¬های زنده محافظت شوندچند مورد عبارت «در یک گیاه آوندی، هر سرلاد نخستین ............................ .» را به¬طور نامناسب تکمیل می¬کنند.

الف) در رأس ساقه یا ریشه قرار می¬گیرند ب) در تولید یاخته¬های فتوسنتزکننده نقش دارد

ج) تنها توسط یاخته¬های زنده محافظت می¬شود د) می¬تواند انشعابات جدید در اندام¬ها را ایجاد کند

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4چند مورد زیر صحیح می¬باشد؟

الف) در نزدیکی روپوست بالایی در خرزهره، پوستک و در نزدیکی روپوست پایینی می¬توان کرک¬ها را مشاهده کرد.

ب) گیاهانی که در مناطق پرآب زندگی می¬کنند فقط در ریشه¬های خود نرم¬آکنۀ هوادار دارند.

ج) شش ریشه¬های سطحی سبب سازش گیاهان جنگلی خشک حرا می¬شود.

د) نرم¬آکنۀ هوادار، فضای بین¬یاخته¬ای فراوان حاوی آب دارد.

1) 2 مورد 2) 3 مورد 3) 1 مورد 4) 4 موردکدام گزینه نادرست است؟

1) بین کامبیوم چوب¬پنبه¬ساز و آوندساز یاخته¬های همراه وجود دارد.

2) علاوه بر بافت آبکش، پارانشیم نیز بین کامبیوم چوب¬پنبه¬ساز و آوندساز وجود دارد.

3) در صورت جدا کردن پوست درخت تنها بافت¬های مرده باقی می¬مانند.

4) محصولات پسینی که به¬سمت چوب نخستین ساخته می¬شوند تنها توسط یکی از 2 نوع کامبیوم ساخته شده است. کدام عبارت نادرست است؟ «در درخت پنج ساله دارای رشد پسین ......................»

1) حلقه¬های چوبی قطور پسین فاقد سلول آبکشی و یاختۀ همراه است

2) در پوست درخت عناصر آوندی بر خلاف سلول¬های همراه یافت نمی¬شوند

3) کامبیوم لیپیدساز در تغییر نوع سامانه پوششی گیاه نقش ندارد

4) چوپ پسین سال سوم نسبت به آبکش سال سوم از کامبیوم چوب¬پنبه¬ساز فاصلۀ بیش¬تری داردکدام گزینه نادرست است؟

1) رشد پسین در درختان چوبی که در ساقه خود مغز داشته¬اند ایجاد می¬شود.

2) هر کامبیوم پس از مدتی سبب ایجاد گیاهی با تنۀ بسیار ضخیم می¬شوند.

3) تعداد سلول¬های حاصل از کامبیوم آوندساز به¬سمت درون بیش¬تر از بیرون می¬باشد.

4) هر دو نوع کامبیوم می¬توانند سلول¬هایی برای استحکام یا محافظت تولید کنند.کدام گزینه صحیح است؟

1) در ساقۀ لوبیا، کامبیوم در مجاورت مغز ایجاد می¬شود.

2) یاخته¬های مریستمی دارای دیوارۀ ضخیم و واکوئول درشت هستند.

3) نزدیک¬ترین لایه¬های سلولی به کامبیوم چوب¬پنبه¬ساز، قدیمی¬ترین محصولات آن می¬باشند.

4) در برخی از گیاهان یاخته¬های حاصل از مریستم نخستین می¬توانند افزایش عرض یابند.چند مورد عبارت «نسبت حجم ................. به ................... در ................. است.» را به نادرستی تکمیل می¬کند؟

الف) پوست- استوانۀ آوندی- ریشۀ دولپه¬ای¬ها، بسیار زیاد

ب) پوست- استوانۀ آوندی- ریشۀ تک¬لپه¬ای¬ها از ریشه دولپه¬ای¬ها، بیش¬تر

ج) مغز- پوست- ریشۀ تک¬لپه¬ای¬ها بسیار کم

د) مغز- پوست- ساقۀ تک¬لپه¬ای¬ها از ریشه¬شان، بیش¬تر

1) 3 مورد 2) 2 مورد 3) 4 مورد 4) 1 مورددر گیاهان، جوانه جانبی ....................... جوانه انتهایی .................................... .

1) همانند- مسئول اصلی رشد طولی ساقه می¬باشند

2) برخلاف- حاوی برگ¬های بسیار جوان می¬باشد

3) برخلاف- مسئول اصلی تولید و رشد شاخه و برگ می¬باشند

4) همانند- سرلاد میان¬گرهی داردبه¬طور معمول، در ساقۀ گیاهانی که دارای مغز ریشه هستند ............ گیاهانی داری مغز ساقه می¬باشند، .................... .

1) همانند- دو نوع سرلاد پسین ایجاد می¬گردد

2) برخلاف- پوست بین دسته¬های آوندی و رو پوست قرار می¬گیرد

3) همانند- در پی فعالیت کامبیوم آوندساز تشکیل می¬شوند

4) برخلاف- دسته¬های آوندی می¬توانند در مجاورت روپوست قرار گیرندکدام گزینه برای کامل نمودن عبارت « بر روی ساقۀ یک گیاه چوبی، محل عدسک¬ها ........... .» نامناسب است؟

1) ضخامت بافت چوب¬پنبه، کاهش می¬یابد

2) یاخته¬های کلانشیم در زیرِ روپوست حضور دارند

3) یاخته¬های چوب¬پنبه¬ای¬شده برآمدگی¬هایی را ایجاد می¬کنند

4) بن¬لاد چوب¬پنبه¬ساز، توسط لایه¬ای از چوب¬پنبه پوشیده می¬شودکدام عبارت، در مورد کلاهک ریشه گیاهی دولپۀ مسن، درست است؟

1) با ترشح ترکیبات لیپیدی، نوک ریشه را لزج می¬کند.

2) در محافظت از انواع سرلادهای نوک ریشه نقش دارد.

3) در پی تقسیمات یاخته¬ای سرلاد رأسی، تولید می¬شود¬.

4) حاوی تعداد زیاد تار کشنده بر سطح خود می¬باشددر ساقۀ همۀ گیاهان چوبی، ...........................................

1) دو نوع مریستم پسین، در منطقۀ پوست وجود دارد

2) مریستم موجود در نوک ریشه، توسط کلاهک محافظت می¬شود

3) ضخامت آبکش پسین بیش از چوب پسین است

4) گروهی از یاخته¬های رأسی دارای هستۀ بزرگ می¬باشندکدام عبارت دربارۀ مهم¬ترین منطقۀ سرلادی موجود در ریشۀ هویج، نادرست است؟

1) در بخش¬هایی از پوست یافت می¬شود.

2) توسط چند لایه یاختۀ کلاهک محافظت می¬شود.

3) در تشکیل سه گروه بافت اصلی نقش دارد.

4) حاصل تقسیم یاخته¬هایی با فضای بین¬یاخته¬ایِ اندک می¬باشند.کدام عبارت، دربارۀ مهم¬ترین مناطق مریستمی در گیاه علفی، نادرست است؟

1) تنها در نوک ساقه¬ها و نزدیک به نوک ریشه¬ها قرار دارند.

2) توسط سلول¬های زنده یا غیرزنده محافظت می¬شوند.

3) باعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می¬شوند.

4) می¬تواند در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند.

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر