جزوه جلسه 19 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ نوزدهم: تغذیۀ گیاهی
درباره فایل

اندامکی که در گیاه گل ادریسی آلومینیم ذخیره می¬کند قدرت ذخیره ............ ندارد.

1) گلوتن 2) آنتوسیانین 3) آب 4) کاروتن


کودی که سبب رشد بیش¬تر جلبک در محیط آبزی می¬شود ...........

1) مواد معدنی را به آهستگی به خاک می¬دهد

2) سبب آسیب خاک نمی¬شود¬

3) به¬راحتی با باران شسته می¬شوند

4) شامل باکتری¬هایی است که با فعالیت و تکثیر خود مواد معدنی خاک را افزایش می¬دهند.چند عبارت زیر در مورد چرخۀ نیتروژن در محیط و جذب آن در گیاه نادرست می¬باشد؟

الف) گیاه نیتروژن را بیش¬تر به¬صورت نیترات یا آمونیوم و N2 جذب می¬کند.

ب) بیش¬تر ترکیبات نیتروژن¬دار جذب¬شدۀ گیاه در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل شده¬اند.

ج) از ژن¬های باکتری¬های آمونیاک¬ساز می¬توان در تراژن کردن گیاهان برای تثبیت نیتروژن استفاده کرد.

1) 2 مورد 2) 3 مورد 3) صفر مورد 4) 1 موردکدام  عبارت در مورد تثبیت نیتروژن درون خاک نادرست می¬باشد؟

1) سبب ایجاد مواد اولیه فعالیت ریزاندامگان نیترات¬ساز می¬شود¬.

2) بخشی از این عمل حاصل عملکرد زیستی بعضی از باکتری¬ها می¬باشد.

3) باکتری¬های انجام¬دهندۀ آن قادر به ایجاد میکروبیوم هستند.

4) مقدار زیادی از نیترات ایجادشده واکنش آن¬ها دفع و کمی در باکتری ذخیره می¬شود.باکتری آمونیاک¬ساز قطعاً .................  .

1) قادر به تجزیه مواد آلی خاک نمی¬باشد 2) از N2 جو استفاده می¬کند

3) همزیست با گیاهان می¬باشد 4) سبب فعالیت باکتری نیترات¬ساز می¬شودمحصول نیتروژن¬دار باکتری ...............  پس از ورود به گیاه به ................  تبدیل می¬¬شود.

1) نیترات¬ساز- آمونیوم 2) آمونیاک¬ساز- نیترات

3) تثبیت¬کنندۀ نیتروژن- نیترات 4) آمونیاک¬ساز- آمونیوم


عنصری که در ............. گیاه نقش دارد به¬صورت .............. وارد گیاه می¬شود.

1) ساختار هر آمینواسید و ATP- فسفات

2) ساختار پروتئین و نوکلئیک اسیدها- آمونیوم

3) تنظیم آب یاخته- یک ماده آلی

4) ساختار برخی آمینواسیدهای- اجزای کود زیستی


کود آلی ............... کود زیستی .................  .

1) همانند-  قدرت آزاد کردن مواد معدنی ندارد

2) برخلاف- بسیار ساده و کم¬هزینه می¬باشد

3) برخلاف- به¬راحتی مواد معدنی به گیاه می¬دهد

4) همانند- سبب تخریب بافت خاک نمی¬شودکدام عبارت در مورد کودهای آلی صحیح نمی¬باشد؟

1) حاوی هوموس می¬باشد. 2) مواد معدنی را به آهستگی به گیاه می¬دهند.

3) استفادۀ زیاد آن¬ها به گیاه آسیب نمی¬رساند. 4) احتمال آلودگی به عوامل بیماری¬زا را دارند.چند مورد زیر دربارۀ فسفر خاک و جذب آن توسط گیاه صحیح می¬باشد؟

الف) همانند نیتروژن در ساختار غشا، ATP و اسیدهای  نوکلئیک نقش دارد.

ب) به صورت فسفات، اغلب برای گیاهان قابل دسترس می¬باشد.

ج) فسفات به هوموس خاک به¬طور محکم متصل می¬شود.

د) شبکۀ گستردۀ ریشه و تارکشنده بیشتر در جدا کردن فسفات از ترکیبات معدنی نقش دارند.

1) 3 مورد 2) 2 مورد 3) 1 مورد 4) 4 موردچند مورد زیر دربارۀ مواد آلی موجود در خاک صحیح می¬باشد؟

الف) هوموس خاک از ریزاندامگان زنده و اجزای در حال تجزیه ایجاد شده است.

ب) مواد اسیدی حاصل هریک از اجزای گیاخاک در جذب هر عنصر مورد نیاز باز شدن روزنۀ هوایی موثرند.

ج) تنها میکروارگانیسم¬های خاک سبب نرمی خاک و کمک به نفوذ ریشه¬ می¬شوند.

د) موادی که مانع شست¬وشوی یون¬ها در سطح خاک می¬شود بیش¬تر منشأ گیاهی و ریزاندامگانی دارد.

1) صفر مورد 2) 1 مورد 3) 2 مورد 4) 3 موردکدام عبارت، زیر در مورد ذرات غیرآلی خاک صحیح می¬باشد؟

1) در اثر یخ زدن و ذوب شدن آب به صورت هوازدگی فیزیکی و شیمیایی سنگ¬ها ایجاد می¬شوند. 

2) هوازدگی شیمیایی سنگ می¬تواند در اثر اسیدهای ایجاد شده از برخی جانداران باشد.

3) ذرات کوچک رس بر خلاف ذرات درشت ماسه و شن تنها در اثر هوازدگی شیمیایی ایجاد می¬شوند.

4) نفوذ O2  و سایر مواد در خاک¬های رسی بیشتر از شنی صورت می¬گیرد.


هر عنصری که در گیاه برای تولید ................. به کار می¬رود امکان ندارد که در ........................... کاربرد داشته باشد.

1) اسید نوکلئیک- ساختار پروتئین 2) ساختار سبزینه- تولید ماده آلی

3) ساختار سبزینه- آمینواسید 4) ATP- ساختار غشا


در گیاهان هر عنصری که در ................. نقش دارد، .......................

1) استحکام دیوارۀ یاخته- در ATPسازی نقش دارد

2) ساختار برخی آمینواسیدها- در ساختار نوکلئیک اسیدها وجود دارد

3) در ساختار نوکلئیک اسیدها- در ساختار سبزینه و استحکام دیواره شرکت دارد

4) تنظیم مقدار آب یاخته- توسط اسید تولیدشده در بخش آلی خاک جذب می شودبه¬طور معمول، کودهای زیستی ................ هستند و بر خلاف کودهای ....................

1) فاقد عناصر معدنی- شیمیایی، می¬توانند باعث مرگ جانوران آبزی شوند.

2) حاوی جانداران زنده- آلی، به¬همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می¬شوند.

3) حاوی باکتری¬های مفید- شیمیایی، قادر به افزایش مواد معدنی خاک نمی¬باشند.

4) فاقد بقایای در حال تجزیۀ جانداران- آلی، در مقادیر زیاد سبب آسیب به گیاه می¬شوند.


فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر