جزوه جلسه 20 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ بیستم : جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
درباره فایل

چند مورد عبارت «در هر نوع قارچ ریشه ای، قطعاً ............................................ .» را به¬طور مناسب کامل می¬کند؟

الف) رشته¬های قارچ در تماس با یاخته¬های زندۀ ریشه قرار می¬گیرند

ب) بخشی از شیرۀ پروردۀ گیاه توسط جزء قارچی مصرف می¬شود

ج) حدود 90% گیاهان با قارچ¬ها هم¬زیستی دارند

د) غلافی از رشته¬های قارچ در سطح ریشه ایجاد می¬شود

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4در هر میکوریزا، جانداری که مواد ................ مورد نیاز برای جاندار همزیست خود تأمین می¬کند، قطعاً............. .

1) آلی- نیتروژن مورد نیاز خود را به¬صورت N2 از جو دریافت می¬کند

2) معدنی- هر مادۀ غذایی را ابتدا به تارهای کشنده وارد می¬کند

3) معدنی- با زندگی درون ریشه، سبب افزایش جذب فسفر می¬شود

4) آلی- از طریق یاخته¬های فاقد سبزینه، به انتقال بخشی از شیرۀ پرورده به جاندار دیگر می¬پردازدهمۀ سیانوباکتری¬ها ............... قارچ¬های همزیستی با ریشۀ گیاهان، ................  .

1) همانند- توانایی فتوسنتز دارند و در خاک مستقر هستند

2) برخلاف- از گیاه مواد آلی نمی¬گیرند

3) برخلاف- نیتروژن مولکولی را تثبیت می¬کنند

4) همانند- می¬توانند وضعیت درونی پیکر خود را حفظ کنندچند مورد، دربارۀ باکتری ریزوبیوم درست است؟

الف) مواد آلی جذب¬شده از گیاه را به آمونیوم تبدیل می¬کند.

ب) نیاز گیاه به مواد آلی نیتروژن¬دار را تامین می¬کند.

ج) همۀ آن¬ها دارای توانایی تثبیت CO2 نیستند.

د) درون ریشۀ بعضی از گیاهان زندگی می¬کند.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4به¬طور معمول گیاه گونرا ................. است و ................ گیاه نخود .................  .

1) دارای رشد زیادی- برخلاف- نیتروژن مورد نیاز خود را از خاک اطراف ریشه جذب می¬کند

2) دارای جثۀ بزرگ- همانند- مادۀ آلی مورد نیاز باکتری¬های تثبیت¬کنندۀ نیتروژن هم¬زیستش را تأمین می¬کند

3) دارای رابطۀ همزیستی با باکتری¬های مفید- همانند- قادر به رویش در مناطق غیر حاصل¬خیز نمی¬باشد

4) قادر به رشد در خاک¬های فقیر- برخلاف- پس از مرگ اندام¬های هوایی، گیاخاک غنی از نیتروژن می¬سازدچند مورد برای کامل نمودن عبارت «هر گیاهی که .................. قطعاً .................. .» نامناسب است؟

الف) در تالاب¬های شمال کشور می¬روید- دارای آنزیم¬هایی برای گوارش نوزاد حشرات می¬باشد

ب) در خاک¬های کم نیتروژن می¬روید- مواد نیتروژن¬دار را از باکتری¬های همزیستش دریافت می¬کند

ج) زندگی انگلی دارد- همۀ آب و مواد غذایی مورد نیاز را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می¬کند

د) رابطۀ همزیستی با تثبیت¬کنندگان نیتروژن دارد- همۀ یون¬های آمونیوم را از طریق ریشه جذب می¬کند

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4گیاه توبره¬واش از نظر .............. به گیاه ................. شبیه است و از نظر .............. با گیاه ............... متفاوت است.

1) همزیستی با سیانوباکتری¬ها- آزولا- نوع برگ- گل جالیز

2) نحوۀ تأمین مواد نیتروژن¬دار- گل جالیز- محل زندگی- آزولا

3) زندگی در مناطق کم¬نیتروژن- گونرا- شیوۀ مصرف- سس

4) توانایی فتوسنتز- گونرا- ایجاد اندام مکنده- آزولاکدام گزینه دربارۀ گیاه توبره¬واش، نادرست است؟

1) به¬کمک بخش¬هایی کوزه مانند، نیتروژن را جذب می¬کند.

2) همانند آزولا در تالاب¬های شمال زندگی می¬کنند.

3) در خاک¬های فقیر از نیتروژن رشد می¬کند.

4) فاقد توانایی فتوسنتز است.کدام گزینه، جملۀ «به¬طور معمول گیاه ................ همانند ..............  .» را به¬نادرستی تکمیل می¬کند؟

1) توبره¬واش- گونرا، در خاک فقیر از نیتروژن رشد خوبی دارد

2) گونرا- آزولا، با بعضی از سیانوباکتری¬ها می¬توانند هم¬زیستی داشته باشند

3) آزولا- گل جالیز، در فرایند فتوسنتز بخشی از مواد آلی مورد نیاز خود می¬سازد

4) گل جالیز- رشته¬های جزء قارچی میکوریزا، مواد مغذی را از ریشۀ گیاه می¬گیردهمیاری گیاه با ریزوبیوم ............... همیاری آن با قارچ، در اصل به دلیل ................ بیش¬تر می¬باشد.

1) همانند- جذب نیتروژن 2) همانند- جذب فسفات

3) بر خلاف- جذب نیتروژن 4) برخلاف- جذب فسفاتتیرۀ پروانه¬واران ............. خرزهره ............ .

1) همانند- در هر محیطی رشد می¬کنند

2) بر خلاف- در هر محیطی رشد می¬کنند

3) همانند- نمی¬¬توانند در هر محیطی در زمان کوتاه محصول زیادی ایجاد کنند

4) برخلاف- نمی¬¬توانند در هر محیطی در زمان کوتاه محصول زیادی ایجاد کنندهر باکتری ........... می¬تواند .................  .

1) فتوسنتزکننده¬ای- تثبیت¬کنندۀ نیتروژن باشد

2) تثبیت¬کننده نیتروژنی- فتوسنتزکننده باشد

3) آمونیوم¬سازی- تجزیه¬کننده هوموس باشد

4) دارای آنزیم مصرف¬کننده N2 جو- با گیاه همزیستیاندام مکنده گیاه سِس .................. گیاه گل جالیز .....................  .

1) همانند- به آوند آبکش ساقه میزبان وارد می¬شود

2) برخلاف- به آوند آبکش ساقه میزبان وارد می¬شود

3) همانند- به آوند آبکش ریشه میزبان وارد می¬شود

4) برخلاف- به آوند آبکش ریشه میزبان وارد می¬شودکدام عبارت زیر در مورد گیاه سس نادرست است؟

1) ساقه آن دارای پلاست و رنگیزه می¬باشد.

2) همانند خزه، ریشه ندارد.

3) همه یا بخشی از آب و مواد غذایی را از دسته¬های آوندی خود می¬گیرد.

4) اندام مکنده خود را همانند شته وارد آوند آبکش فتوسنتزکننده می¬کند.کدام گزینه، دربارۀ گیاهان مختلف نادرست است؟

1) گیاه توبره¬واش در اندام¬هایی که حشرات را شکار می¬کند، سبزینه دارد.

2) در گِرِهک ریشۀ سویا، باکتریِ فاقد توانایی فتوسنتز می¬تواند به¬طور همزیستی زندگی کند.

3) گیاه گونرا در شاخۀ خود دارای حفره¬هایی است که محل استقرار سیانوباکتری هستند.

4) گیاه گل جالیز با ایجاد اندام¬های مکنده شیرۀ خام را از ساقۀ گوجه فرنگی خارج می¬کند.

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر