جزوه جلسه 21 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ بیست و یکم: انتقال مواد در گیاهان
درباره فایل

کدام گزینه دربارۀ یاخته¬های نگهبان روزنه، نادرست است؟

الف) برخلاف یاخته¬های ترشحی روپوستی، کلروپلاست دارند.

ب) برخلاف کرک¬ها در میزان تعرق گیاه نقش دارند.

ج) همانند یاخته¬های کلانشیم، دیواره¬ای با ضخامت غیریکنواخت دارند.

د) همانند یاخته¬های درون پوست دارای پروتوپلاست زنده می¬باشد.


در الگوی جریان فشاری در یک گیاه علفی، همواره ................ .

1) جابه¬جایی مواد آلی بین یاخته¬های زنده با صرف ATP صورت می¬گیرد.

2) مواد آلی در خلاف جهت شیب غلظت خود درون آوندها حرکت می¬کنند.

3) در انتقال مواد آلی از محل منبع به درون آوند چوبی، یاخته همراه موثر است.

4) تفاوت فشار درون بخش¬های مختلف آوندها، سبب حرکت شیرۀ پرورده می¬شود.چند مورد، دربارۀ یاخته¬های لایۀ درون پوست، درست است؟ 

الف) طی فرایند چوب پنبه¬ای شدن، ترکیبات دیوارۀ خود را تغییر می¬دهند.

ب) در همۀ گیاهان، داخلی¬ترین لایۀ پوست ریشه را تشکیل می¬دهند.

ج) آب را فقط در مسیر سیمپلاستی می تواند عبور دهند.

ه) همواره در پی فعالیت بن¬لاد آوند ساز تولید می¬شوند.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4


چند مورد، دربارۀ پتانسیل آب در گیاهان صحیح است؟
الف) پتانسیل آب آوندهای چوبی نسبت به یاخته¬های برگ، به آب خالص نزدیک¬تر است.
ب) پتانسیل آب، می ¬تواند عامل حرکت آب از آوند چوبی به آوند آبکشی باشد.
ج) آب همواره در جهت شیب پایین پتانسیل خود در گیاه حرکت می¬کند.
د) پتانسیل آب فضاهای برگ کم¬تر از یاخته¬های برگ می¬باشد.
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
کانال¬های آکواپورین در عرض غشای........... یافت می¬شوند و می¬توانند ................ .
1) یاخته¬های گیاهی بر خلاف جانوری- در جا¬به¬جایی مواد در مسیر کوتاه موثر باشند.
2) کریچۀ یاخته¬های جانوری همانند گیاهی- سرعت عبور آب از غشا را افزایش دهند.
3) اغلب یاخته¬های گیاهی همانند جانوری- انتقال آب در همۀ یاخته¬های گیاهی را تسهیل نمایند.
4) کریچۀ بعضی یاخته¬های گیاهی بر خلاف جانوری- بر حفظ هم¬ایستایی در شرایط خشکی موثر باشند.
در مورد گیاهان، کدام نادرست است؟
1) موقعیت روزنه¬های آبی در برگ همۀ گیاهان یکسان نیست.
2) روزنه¬های آبی با باز و بسته شدن خود بر میزان تعریق تاثیر می¬گذارند.
3) افزایش شدت جذب همراه کاهش تعرق منجر به تعریق می¬شود.
4) هوای گرم و خشک می¬تواند یک عامل باز دارندۀ تعریق باشد.در مورد روزنه¬های آبی، کدام عبارت نادرست است؟
1) در لبۀ برخی برگ¬ها قرار دارند. 2) با افزایش فشار ریشه¬ای باز می¬شوند.
3) در انتهای آوندهای چوبی قرار دارند. 4) با افزایش فشار ریشه¬ای به تعریق کمک می¬کنند.

کدام عبارت، در ارتباط با راه¬های عبور آب جذب شده از طریق ریشۀ گیاهان درست است؟
1) آب در مسیر سیمپلاستی از درون واکوئول عبور نمی¬کند.
2) نیروی اسمزی، در حرکت آب در مسیر آپوپلاستی دخالتی ندارند.
3) نیروی دگرچسبی مولکول¬های آب به دیوارۀ آوندهای چوبی مانع حرکت آب به سمت بالا می¬شود.
4) تنها نیروی موثر در حرکت آب در مسیر سیمپلاستی، نیرو هم¬چسبی بین مولکول¬های آب است.
کدام عبارت صحیح است؟ 
1) سرعت و جهت حرکت مواد مختلف در آوندهای آبکشی، متفاوت است.
2) قند با انتقال غیرفعال از آوند آبکشی به محل مصرف گیاه می¬رود.
3) در گیاه آب نمی¬تواند مانند ترکیبات آلی در همۀ جهات حرکت کند.
4) کربوهیدرات ساخته شده در میان برگ به روش غیرفعال وارد آوند آبکش می¬شود.کدام عبارت درست است؟
1) با تورژسانس سلول¬های نگهبان روزنۀ هوایی، بر طول این سلول¬ها افزوده می¬شود¬.
2) با پلاسمولیز سلول¬های نگهبان روزنۀ هوایی، این سلول¬ها از یکدیگر دور می¬شوند.
3) در گیاهان با کاهش فشار ریشه¬ای و بسته شدن روزنه¬های آبی، تعریق متوقف می¬شود.
4) در روش عبور عرض غشایی هر ماده شیرۀ پرورده، آکواپورین¬ها موثرند.
کدام عبارت صحیح است؟
1) به¬علت وجود لایۀ کاسپاری، آب از آندودرم به لایه ریشه¬زا وارد نمی¬شود¬ .
2) همه سلول¬هایی که در گیاهان نقش استحکامی دارند، غیرزنده محسوب می¬شوند.
3) با حرکت یون¬های معدنی از آوند چوبی ریشه به لایه ریشه¬زا، فشار ریشه¬ای ایجاد می¬شود.
4) نوار کاسپاری هیچ¬گاه در اطراف لایۀ سطحی پوست ساقۀ گیاهان تشکیل نمی¬شود.
در همۀ گیاهان، ................ .
1) صعود آب در عناصر آوندی، ناشی از فرایند تعریق یا تعرق است
2) کلاهک از مریستم¬های راس ریشه محافظت می¬کند
3) دو مسیر برای حرکت آب در عرض ریشه وجود دارد
4) در تولید مثل جنسی، تقسیم میوز صورت می¬گیردکدام عبارت دربارۀ یاخته¬های سازندۀ تار کشندۀ ریشۀ هویج، درست است؟
1) در پیوستگی شیرۀ خام در آوندهای چوبی، نقش دارند.
2) توسط یاخته¬های مرده نوک ریشه محافظت می¬شوند.
3) در مجاورت یاخته¬های بنیادی سرلاد ساز قرار می¬گیرند.
4) همواره لایه¬ای از ترکیبات کوتینی بر روی دیوارۀ خود دارند.
کدام عبارت دربارۀ ریشۀ یک گیاه علفی دولپه¬ای درست است؟
1) مولکول¬های آب فقط از طریق دیواره¬های یاخته¬ای و فضاهای برون¬یاخته¬ای بین یاخته¬ها، حرکت می¬کنند.
2) سرلاد نوک ریشه فقط در تشکیل اپیدرم، بافت¬های زمینه¬ای و کلاهک نقش دارد.
3) در انتهای هر یاخته آوند چوبی، صفحۀ منفذداری یافت می¬شود.
4) نوار کاسپاری در سطح جانبی یاخته¬های درون¬پوست، قرار دارد.به طور معمول در کدام شرایط مولکول¬های آب به¬صورت مایع از طریق روزنه¬های موجود در حاشیۀ برگ گیاه گوجه¬فرنگی دفع می¬شوند؟
1) افزایش کشش تعرقی و دور شدن یاخته¬های نگهبان روزنه¬ها از یکدیگر  
2) کاهش فشار ریشه¬ای و نزدیک شدن یاخته¬های نگهبان روزنه¬ها به یکدیگر
3) زیاد شدن فشار اسمزی در یاخته¬های تار کشنده و کاهش میزان رطوبت هوا
4) بالا رفتن فشار آب در داخل آوندهای چوبی و اشباع بودن اتمسفر از بخار هوافیلم های درس

 • فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

   

 • فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

   

 • فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

   

 • فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

   

 • فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

   

 • فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

   

 • فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

   

 • فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

   

 • فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

   

 • فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

   

 • فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

   

 • فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

   

 • فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

   

 • فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

   

 • فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

   

 • فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

   

 • فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

   

 • فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

   

 • فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

   

 • فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

   

 • فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

   

جزوات دیگر