درباره فایل

آلایی های عزیز نمودار شناسی به طور کامل تدریس شده، حال 50 تست برای تمرین شما با پاسخ تشریحی قرار دادیم.

ابتدا فیلم جلسات 1 تا 9 رو باید ببینید، خلاصه نویسی کنید، یک بار خلاصه هاتون رو مرور کنید اگر مشکلی داشتید مجدد به فیلم ها مراجعه کنید.

سپس یک روز بعد شروع کنید این تست ها رو حل کردن، اولش به پاسخ تشریحی نگاه نکنید، سعی کنید به خودتون 2 تا 3 برابر زمان مورد نیاز در کنکور وقت بدید و رو تک تک تست ها فکر کنید، سپس پاسخ تشریحی را نگاه کنید.

به امید موفقیت هر چه بیشتر آلایی ها

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - بررسی منابع درس ریاضی کنکور تجربی نظام جدید

   

 • فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت اول)، نمودار شناسی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت دوم)، نمودار شناسی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت سوم)، نمودار شناسی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت چهارم)، نمودارشناسی (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت پنجم)، نمودارشناسی (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 7 - تابع(قسمت ششم)، رسم نمودار(قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هفتم)، نمودارشناسی (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت هشتم)، نمودارشناسی (قسمت هشتم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت نهم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت دوم)، دامنه و برد تابع (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت دهم)، دامنه و برد تابع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت یازدهم)، مقدار تابع، تابع یک به یک

   

 • فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت دوازدهم)، تابع معکوس

   

 • فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت سیزدهم)اعمال جبری روی توابع

   

 • فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (اول)

   

 • فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت پانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 17 - فصل اول: تابع (قسمت شانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 18 - فصل اول: تابع (قسمت هفدهم)، ترکیب توابع قسمت (چهارم)

   

 • فیلم جلسه 19 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 20 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 21 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، دورۀ تناوب (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهارم)، دورۀ تناوب (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پنجم)، تانژانت و تناوب

   

 • فیلم جلسه 24 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ششم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 25 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفتم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 26 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 27 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 28 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 29 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد

   

 • فیلم جلسه 30 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، محاسبۀ حد

   

 • فیلم جلسه 31 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، قوانین حد

   

 • فیلم جلسه 32 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، آموزش حل مسائل صفر صفرم به روش هوپیتال

   

 • فیلم جلسه 33 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست های صفر صفرم به روش هوپیتال

   

 • فیلم جلسه 34 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت

   

 • فیلم جلسه 35 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم) حد بی نهایت (قسمت دوم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 36 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 37 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، پیوستگی در نقطه

   

 • فیلم جلسه 38 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی در بازه

   

 • فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: مشتق (قسمت اول)، مفهوم مشتق

   

 • فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دوم)، تست های تعریف مشتق

   

 • فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مشتق (قسمت سوم)، مشتق چپ و راست (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مشتق (قسمت چهارم)، مشتق چپ و راست (قسمت دوم)، روابط مشتق (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مشتق (قسمت پنجم)، روابط مشتق (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مشتق (قسمت ششم)، روابط مشتق (قسمت سوم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هفتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هشتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت سوم)، نمودار f و fَ (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مشتق (قسمت نهم)، نمودار f و 'f (قسمت دوم)، مشتق پذیری در بازه

   

 • فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دهم)، آهنگ تغییر (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ تغییر (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، نقطۀ بحرانی

   

 • فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم نسبی و مطلق