درباره فایل

این جزوه مربوط به فیلم شماره 15 به بعد هستش که لینک فیلم رو هم براتون قرار دادیم

https://sanatisharif.ir/c/8257

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - تابع قسمت (اول)، آشنایی با توابع پایه (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، آشنایی با توابع پایه (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع

   

 • فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، اعمال جبری و ترکیب توابع

   

 • فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، تابع وارون

   

 • فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، حل تست های تابع

   

 • فیلم جلسه 7 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه

   

 • فیلم جلسه 8 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی

   

 • فیلم جلسه 9 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی

   

 • فیلم جلسه 10 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان

   

 • فیلم جلسه 11 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی

   

 • فیلم جلسه 12 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات

   

 • فیلم جلسه 13 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 14 - مثلثات از ابتدا (قسنت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 15 - معادلات و نامعادلات (قسمت اول)، جزء صحیح

   

 • فیلم جلسه 16 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)، معادلات درجه 2

   

 • فیلم جلسه 17 - معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)، قدر مطلق و خواص

   

 • فیلم جلسه 18 - معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)، عبارات گویا

   

 • فیلم جلسه 19 - معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)، تعیین علامت و معادلات گنگ

   

 • فیلم جلسه 20 - معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)، حل تست (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 21 - معادلات و نامعادلات (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 22 - معادلات و نامعادلات (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - معادلات و نامعادلات (قسمت نهم)، حل تست (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 24 - معادلات و نامعادلات (قسمت دهم)، حل تست (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 25 - معادلات و نامعادلات (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 26 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 27 - معادلات و نامعادلات (قسمت سیزدهم)، حل تست (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 28 - تقسیم چند جمله ای ها، بخش پذیری و یافتن باقی مانده

   

 • فیلم جلسه 29 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن

   

 • فیلم جلسه 30 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار

   

 • فیلم جلسه 31 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد

   

 • فیلم جلسه 32 - حد (قسمت چهارم)، حدهای جزء صحیح

   

 • فیلم جلسه 33 - حد (قسمت پنجم)، حدهای قدر مطلقی

   

 • فیلم جلسه 34 - حد (قسمت ششم)، حد بی نهایت

   

 • فیلم جلسه 35 - حد (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت

   

 • فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هشتم)، پیوستگی در نقطه

   

 • فیلم جلسه 37 - حد (قسمت نهم)، پیوستگی در بازه و حل تست

   

 • فیلم جلسه 38 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیۀ مشتق

   

 • فیلم جلسه 39 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار

   

 • فیلم جلسه 40 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری

   

 • فیلم جلسه 41 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت ششم)، مشتق و آهنگ تغییرات

   

 • فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت هفتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم

   

 • فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت هشتم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه

   

 • فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت نهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه

   

 • فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت دهم)، بهینه سازی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت یازدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت دوازدهم)، مشتق مراتب بالاتر