درباره فایل

تعداد 40 تست همراه با پاسخنامه از مباحث تابع و مثلثات ریاضی تجربی کنکور

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - بررسی منابع درس ریاضی کنکور تجربی نظام جدید

   

 • فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت اول)، نمودار شناسی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت دوم)، نمودار شناسی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت سوم)، نمودار شناسی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت چهارم)، نمودارشناسی (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت پنجم)، نمودارشناسی (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 7 - تابع(قسمت ششم)، رسم نمودار(قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هفتم)، نمودارشناسی (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت هشتم)، نمودارشناسی (قسمت هشتم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت نهم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت دوم)، دامنه و برد تابع (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت دهم)، دامنه و برد تابع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت یازدهم)، مقدار تابع، تابع یک به یک

   

 • فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت دوازدهم)، تابع معکوس

   

 • فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت سیزدهم)اعمال جبری روی توابع

   

 • فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (اول)

   

 • فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت پانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 17 - فصل اول: تابع (قسمت شانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 18 - فصل اول: تابع (قسمت هفدهم)، ترکیب توابع قسمت (چهارم)

   

 • فیلم جلسه 19 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 20 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 21 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، دورۀ تناوب (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 22 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهارم)، دورۀ تناوب (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 23 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پنجم)، تانژانت و تناوب

   

 • فیلم جلسه 24 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ششم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 25 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفتم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 26 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 27 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 28 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 29 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد

   

 • فیلم جلسه 30 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، محاسبۀ حد

   

 • فیلم جلسه 31 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، قوانین حد

   

 • فیلم جلسه 32 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، آموزش حل مسائل صفر صفرم به روش هوپیتال

   

 • فیلم جلسه 33 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست های صفر صفرم به روش هوپیتال

   

 • فیلم جلسه 34 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت

   

 • فیلم جلسه 35 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم) حد بی نهایت (قسمت دوم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 36 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 37 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، پیوستگی در نقطه

   

 • فیلم جلسه 38 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی در بازه

   

 • فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: مشتق (قسمت اول)، مفهوم مشتق

   

 • فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دوم)، تست های تعریف مشتق

   

 • فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مشتق (قسمت سوم)، مشتق چپ و راست (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مشتق (قسمت چهارم)، مشتق چپ و راست (قسمت دوم)، روابط مشتق (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مشتق (قسمت پنجم)، روابط مشتق (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مشتق (قسمت ششم)، روابط مشتق (قسمت سوم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هفتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هشتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت سوم)، نمودار f و fَ (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مشتق (قسمت نهم)، نمودار f و 'f (قسمت دوم)، مشتق پذیری در بازه

   

 • فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دهم)، آهنگ تغییر (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ تغییر (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، نقطۀ بحرانی

   

 • فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم نسبی و مطلق