جزوه جلسه 26 - تست های مثلثات کنکور حسابان (ویژۀ رشتۀ ریاضی)- آقای ثابتی
درباره فایل

این جزوه مخصوص جلسات 26، 27، 28 و 29 حسابان کنکور می باشد.

فیلم های درس

 • فیلم جلسه 1 - مقدمات حسابان(2) - آشنایی با نمودارهای پایه ای

   

 • فیلم جلسه 2 - فصل اول: تایع (قسمت اول)، تبدیل نمودار تابع

   

 • فیلم جلسه 3 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با تابع درجه سه

   

 • فیلم جلسه 4 - فصل اول: تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع

   

 • فیلم جلسه 5 - تابع پایه (قسمت اول)، تابع وارون

   

 • فیلم جلسه 6 - فصل اول: تابع (قسمت دوم)، اعمال جبری و ترکیب توابع

   

 • فیلم جلسه 7 - تابع پایه (قسمت سوم)، تابع جزء صحیح

   

 • فیلم جلسه 8 - فصل اول: تابع (قسمت چهارم)، تقسیم و بخش پذیری

   

 • فیلم جلسه 9 - حل تست های تابع (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 10 - حل تست تابع (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 11 - حل تست تابع (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 12 - حل تست تابع (قسمت چهارم)

   

 • فیلم جلسه 13 - حل تست تابع (قسمت پنجم)

   

 • فیلم جلسه 14 - حل تست تابع (قسمت ششم)

   

 • فیلم جلسه 15 - حل تست تابع (قسمت هفتم)

   

 • فیلم جلسه 16 - حل تست تابع (قسمت هشتم)

   

 • فیلم جلسه 17 - حل تست تابع (قسمت نهم)

   

 • فیلم جلسه 18 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه

   

 • فیلم جلسه 19 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی

   

 • فیلم جلسه 20 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی

   

 • فیلم جلسه 21 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان

   

 • فیلم جلسه 22 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی

   

 • فیلم جلسه 23 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات

   

 • فیلم جلسه 24 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 25 - مثلثات از ابتدا (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 26 - مثلثات از ابتدا (قسمت نهم)، حل تست (قسمت سوم)، ویژه ریاضی

   

 • فیلم جلسه 27 - مثلثات از ابتدا (قسمت دهم)، حل تست (قسمت چهارم) ویژۀ ریاضی

   

 • فیلم جلسه 28 - مثلثات از ابتدا (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت پنجم) ویژۀ ریاضی

   

 • فیلم جلسه 29 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)، ویژه رشته ریاضی

   

 • فیلم جلسه 30 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن

   

 • فیلم جلسه 31 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار

   

 • فیلم جلسه 32 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد

   

 • فیلم جلسه 33 - حد (قسمت چهارم)، حدهای مثلثاتی

   

 • فیلم جلسه 34 - حد (قسمت پنجم)، حدهای جزء صحیح

   

 • فیلم جلسه 35 - حد (قسمت ششم)، حدهای قدر مطلقی

   

 • فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هفتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 37 - حد (قسمت هشتم)، حد بی نهایت، مجانب قائم (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 38 - حد (قسمت نهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 39 - حد (قسمت دهم)، حد در بی نهایت، مجانب افقی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 40 - حد (قسمت یازدهم)، پیوستگی در نقطه

   

 • فیلم جلسه 41 - حد (قسمت دوازدهم)، پیوستگی در بازه و حل تست

   

 • فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیه مشتق (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار

   

 • فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری

   

 • فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت ششم)، قواعد مشتق گیری (قسمت سوم)

   

 • فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت هفتم)، مشتق و آهنگ تغییرات

   

 • فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت هشتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم

   

 • فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت نهم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه

   

 • فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت دهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت یازدهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت دوازدهم)، بهینه سازی (قسمت اول)

   

 • فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت سیزدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)

   

 • فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت چهاردهم)، مشتق مراتب بالاتر