به هر میزان که می توانید در تامین هزینه های آلاء مشارکت نمایید.

مشارکت اختیاری بوده و از نظر شرعی آلاء متعهد می شود که این مشارکت ها را برای حفظ، نگهداری، توسعه و بهبود خدمات خود استفاده کند.


USSD کد جهت پرداخت راحت با موبایل

پس از شماره گیری کد زیر، می توانید مبلغ مورد نظر را به ریال وارد نمایید.

*788*97*4321#

دونیت به آموزش مجازی آلاء