۵ + ۱

هر درس
5 ساعت جمع بندی و نکته و تست داریم و 1 ساعت تست های پلاس مخصوص پزشکا و مهندسا

۱/۳

جمع بندی یک سوم کنکور
76% progress
کنکور
۳۳%

اساتید آلاء

اساتیدی که می شناسید
۱۰۰٪ اساتید
همه اساتید
۱۰۰%