محتوای این بسته ی آموزشی

  • تجزیه و تحلیل کنکور 95 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی
  • تجزیه و تحلیل کنکور 94 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی
  • تجزیه و تحلیل کنکور 93 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی

در تحلیلی که داریم تمام سوال های کنکور چه سوال های مفهومی و چه مسائل تجزیه و تحلیل می شوند.

همچنین مسائل کنکور خارج از کشور 3 سال اخیر ( 93، 94 و 95 ) رو به صورت تیپ تست تجزیه و تحلیل می کنیم.

فیلمهای تحلیل کنکورهای شیمی