آمادگی آزمون 5 آبان قلم‌چی:

    - فیلم 1: مرور کلی شیمی 2 مربوط به آزمون 7 آبان شیمی 2 قلم‌چی در 22 دقیقه

    - فیلم 2: حل سوالات شیمی 2 آزمون 7آبان قلم‌چی 95 در 24 دقیقه

    - فیلم 3: مرور کلی فصل 1 شیمی 4  از صفحه 13 تا انتها در 15 دقیقه

    - فیلم 4:حل سوالات شیمی 4 آزمون

* دقت: در شیمی 4 آزمون نزدیک به 5 آبان سال 96، آزمون 21 آبان سال 95 هست ( نه آزمون 7 آبان 95 )

آمادگی آزمون 21 مهرماه قلم‌چی و گزینه 2:

    - فیلم 1: جمع بندی فصل 1 شیمی 2 - ساختار اتم در 26 دقیقه

    - فیلم 2: بخش اول شیمی پیش در 18 دقیقه تا صفحه 9 کتاب(مشترک قلم چی و گزینه 2)

    - فیلم 3: تکمیلی بخش اول شیمی پیش در 6 دقیقه صفحه 9 تا 13 کتاب (خاص قلم‌چی)

به امید موفقیت شما تخته خاکی های عزیز