آمادگی برای آزمون 19 آبان قلم‌چی

     - فیلم 1: بررسی آزمون قلم‌چی 21 آبان 95 در 29 دقیقه

    - فیلم 2: ادامه بررسی آزمون قلم‌چی 21 آبان 95 در 26 دقیقه

آمادگی برای آزمون 5 آبان ماه قلم‌چی

    - فیلم 1: حل سوالات 7 آبان 95 آزمون قلم‌چی در 27 دقیقه

    - فیلم 2: حل سوالات 8 آبان 94 آزمون قلم‌چی در 29 دقیقه

آمادگی برای آزمون 21 مهرماه قلم‌چی

    - فیلم 1: بررسی آزمون قلم‌چی 23 مهر 95 در 30 دقیقه

    - فیلم 2: بررسی آزمون قلم چی 24 مهر 94 در 30 دقیقه

برای آزمون های بعدی هم ما برنامه داریم . . . 

به امید موفقیت شما تخته خاکی های عزیز