مباحثی که در همایش یک روزه ریاضی تجربی تدریس میشه

  • مشتق و کاربرد مشتق - 4 تست کنکور 144 تا 147 کنکور
  • انتگرال - 2 تست کنکور عموما 150 و 151 کنکور
  • حد و پیوستگی - 3 تست کنکور که عموما سوال 136 تا 138 کنکور
  • احتمال و ترکیبیات - 3 تست - عموما سوال 132، 139 و 140 کنکور
  • آمار و مدلسازی- 2 تست -  عموما 130 و 131 کنکور
  • مثلثات - 2 تست - عموما 134 و 143 کنکور
  • مقاطع مخروطی- 2 تست 148 و 149 کنکور

- از هر کدوم از این سوال ها 6 الی 7 تیپ سوال حل می کنیم که تسلط پیدا کنیم.

ما در همایش تلاشمون این هست که رو هر کدوم از این 18 تا سوال کار کنیم ( یعنی 18 تا از 30 تست کنکور ) از هر تیپ سوالی تقریبا 10 تا تست تجزیه و تحلیل می کنیم که 180 تا تست رو تجزیه و تحلیل کرده باشیم.

بدین طریق دانش آموز می تونه با این تجزیه و تحلیل ها تسلط خوبی به این 18 تا تست کنکور ( 60% کنکور سراسری ) پیدا کنه.