جمع بندی شیمی ۲ و ۳
ویژگی ها
  • دبیر مهندس صنیعی
  • نحوه دریافت دانلود
  • کنکور نظام قدیم

جمع بندی مفهومی  و بی دردسر شیمی پایه با مهندس صنیعی.

شیمی رو اگه بفهمیم هم قشنگه و هم خوش مزه.

با نظارت مستقیم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف(آلاء)

SanatiSharif.ir

ساختار اتم (قسمت ششم) - انرژی یونش جمع بندی مفهومی  و بی دردسر شیمی پایه با مهندس صنیعی.

شیمی رو اگه بفهمیم هم قشنگه و هم خوش مزه.

با نظارت مستقیم دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف(آلاء)

عناوین فیلم ها:

ساختار اتم (قسمت اول) - کشف ساختار اتم حجم: ۳۳ مگابایت

ساختار اتم (قسمت دوم) - پرتوزایی حجم: 36 مگابایت

ساختار اتم (قسمت سوم) - عدد جرمی و جرم اتمی حجم: 58 مگابایت

ساختار اتم (قسمت چهارم) - جرم اتمی متوسط حجم: 24 مگابایت

ساختار اتم (قسمت پنجم) - مدل اتمی بور حجم: 51 مگابایت

ساختار اتم (قسمت ششم) - انرژی یونش حجم: 29 مگابایت

ساختار اتم (قسمت هفتم) - مدل کوانتومی اتم حجم: 57 مگابایت

ساختار اتم (قسمت هشتم) - مدل نموداری کوانتومی حجم: 50 مگابایت

ساختار اتم (قسمت نهم) - نکات تکمیلی مدل کوانتومی حجم: 28 مگابایت

روندهای جدول تناوبی حجم: 57 مگابایت

ترکیبات یونی (قسمت اول) - پایداری اتم و فرمول نویسی حجم: 60 مگابایت

ترکیبات یونی (قسمت دوم) - انرژی شبکه حجم: 21 مگابایت

ترکیبات یونی (قسمت سوم) - آب تبلور حجم: 55 مگابایت

پیوند کووالانسی (قسمت اول) - مفاهیم پیوند کووالانسی حجم: 45 مگابایت

پیوند کووالانسی (قسمت دوم) - ساختار لوییس حجم: 38 مگابایت

پیوند کووالانسی (قسمت سوم) - ساختار لوییس حجم: 56 مگابایت

پیوند کووالانسی (قسمت چهارم) - ساختار لوییس حجم: 49 مگابایت


 پیوند کووالانسی (قسمت پنجم) - پیش بینی شکل هندسی و زوایای پیوندی حجم: 50 مگابایت

کربن (قسمت اول) - کربن و آلتروپ ها حجم: 28 مگابایت

کربن (قسمت دوم) - ترکیب های آلی حجم: 49 مگابایت

کربن (قسمت سوم) - آلکن ها و آلکین ها حجم: 49 مگابایت

استوکیومتری (قسمت اول) - انواع واکنش های شیمیایی 
حجم: 40 مگابایت

استوکیومتری (قسمت دوم) - مولی مولی ، جرمی جرمی حجم: 46 مگابایت

استوکیومتری (قسمت سوم) - جرمی جرمی ، فرمول تجربی حجم: 55 مگابایت

استوکیومتری (قسمت چهارم) - درصد خلوص حجم: 47 مگابایت

استوکیومتری (قسمت پنجم) - روابط حجمی گازها (شرایط STP) حجم: 39 مگابایت

استوکیومتری (قسمت ششم) - روابط حجمی گازها (شرایط غیر STP) و غلظت مولی حجم: 40 مگابایت

استوکیومتری (قسمت هفتم) - محدود کننده و بازدهی حجم: 43  مگابایت

ترمودینامیک (قسمت اول) - انرژی ذره ها و ظرفیت گرمایی 
حجم: 41  مگابایت

ترمودینامیک (قسمت دوم) - قانون اول ترمودینامیک حجم: 41  مگابایت

ترمودینامیک (قسمت سوم) - آنتالپی های مهم ، آنتالپی و استوکیومتری حجم: 46 مگابایت

ترمودینامیک (قسمت چهارم) - تعیین گرمای واکنش حجم: 45 مگابایت

ترمودینامیک (قسمت پنجم) - آنتروپی و واکنش خود به خودی حجم: 50 مگابایت

محلول ها (قسمت اول) - مفاهیم محلول ، آنتروپی و آنتالپی محلول حجم: 54 مگابایت

محلول ها (قسمت دوم) - انحلال پذیری ، کولیگاتیو و کلوئید حجم: 49 مگابایت

محلول ها (قسمت سوم) - غلظت حجم: 62 مگابایت

راهنمای دانلود بعد از خرید محصول:

اگر از ADM برای دانلود استفاده می کنید، موقع دانلود حتما با خود بروزر ADM وارد سایت شوید


فیلمهای جمع بندی شیمی ۲ و ۳

محصولات دیگر